Veľkosť písma

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch zo dňa 16. septembra 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prítomní: podľa PL

            Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch bolo zvolané v súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zasadnutiu predsedal starosta obce a na rokovanie predložil program podľa pozvánky.

K bodu č. 1/

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce PhDr. Pavol Caňo, ktorý na úvod privítal prítomných poslancov aj občanov.

K bodu č. 2/

Za zapisovateľa bola určená Ing. Zuzana Javorková. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: Ing. Jozef Fodor a pán Dušan Bukový.

K bodu č. 3/

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.

K bodu č. 4/

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení:  pani Anna Králiková, PhDr. Pavol Revay, Ing. Rastislav Bartík.

K bodu č. 5/

PhDr. Pavol Caňo – predložil návrh:

-        Na voľbu hlavného kontrolóra a Podmienky voľby hlavného kontrolóra obce Nitrianske Sučany:

               deň konania voľby hlavného kontrolóra:                       30.10. 2019

-   uzávierka prihlášok:                                                                   23.10. 2019         

-   deň nástupu do práce:                                                             01.11. 2019

-   rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra:         úväzok 13%, t .j. 5 hodín týždenne

-   plat podľa § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

-   hlavný kontrolór musí byť bezúhonný a mať minimálne úplné stredné vzdelanie,

-   hlavný kontrolór môže podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť,

-   miesto výkonu práce je obec Nitrianske Sučany.

Zoznam podmienok a požadovaných dokladov od kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce:

-   prihláška,

-   profesijný životopis,

-   osvedčený doklad o vzdelaní – minimálne úplné stredné vzdelanie,

-   údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,

-   súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle § 13 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Do voľby hlavného kontrolóra obce nebude zaradený kandidát, ktorý nespĺňa požadované podmienky, predloží neúplné požadované doklady alebo doručí prihlášku po termíne uzávierky.

Prihlášku je potrebné doručiť v zalepenej obálke poštou alebo osobne najneskôr

23.10.2019 do 15,00 hod. s označením „Neotvárať - Voľba HK“ na adresu

Obec Nitrianske Sučany

Obecný úrad č. 242

972 21 Nitrianske Sučany

Obecné zastupiteľstvo voľbu hlavného kontrolóra a Podmienky voľby hlavného kontrolóra obce Nitrianske Sučany schválilo.

-        Dodatok č. 1/2019, zo dňa 16. 9. 2019 k Nájomnej zmluve o nájme nehnuteľností, medzi zmluvnými stranami : prenajímateľ: Obec Nitrianske Sučany a nájomca: PE-ES n. o. Diviacka Nová Ves č. 465.

Obecné zastupiteľstvo Dodatok č. 1/2019, zo dňa 16.9.2019 schválilo.

-        V zmysle Podmienok predaja nehnuteľností – pozemky pre IBV Chrastečky starosta predložil návrh na:

     a/ zrušenie predkupného práva Obce Nitrianske Sučany na Parcelu registra „C“ -

         parc. č. 973/28, výmera 600 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorej vlastníkom je

         Tomáš Sladkay nar. 31. 10. 1991,   r. č.: 91 10 31 / 8393, trvale bytom Nitrianske

         Sučany 462.

       b/ znenie zmluvy o zrušení predkupného práva zo dňa 22. 8. 2019 , medzi zmluvnými

           stranami: oprávnený z predkupného práva: Obec Nitrianske Sučany, so sídlom

           Obecný úrad Nitrianske Sučany č. 242 a povinný z predkupného práva: Tomáš

           Sladkay, nar. 31. 10. 1991, trvale bytom Nitrianske Sučany č. 462.

Obecné zastupiteľstvo návrh na zrušenie predkupného práva a znenie zmluvy o zrušení predkupného práva schválilo.

-        Starosta predložil návrh žiadosti na NFP na projekt Vodozadržné opatrenia v urbanizovanej krajine a spolufinancovanie obce vo výške 5% z celkových nákladov. Obecné zastupiteľstvo schválilo :

a/   podanie žiadosti na NFP na projekt Vodozadržné opatrenia v urbanizovanej krajine

       / v intraviláne obce/.

     Kód projektu: OPKZP – P02 –SC2011 – 2018 – 40

b/ Spolufinancovanie obce vo výške 5% z celkových nákladov.      

K bodu č. 6/

-

K bodu č. 7/

-

K bodu č. 8/

Predsedníčka návrhovej komisie pani Anna Králiková prečítala zoznam prijatých uznesení.

K bodu č. 9/

Starosta obce ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva, poďakoval prítomným za účasť.

                                                                                                                         PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                                               starosta obce

V Nitrianskych Sučanoch, 16. septembra 2019    

                                                   

Zapisovateľ:   Ing. Zuzana Javorková              ........................................

Overovatelia: Ing. Jozef Fodor                       ........................................

                       p. Dušan Bukový                       ........................................

Nájdi na stránke

FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 7 návštevníkov a žiadni členovia on-line