Veľkosť písma

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch zo dňa 30. októbra 2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prítomní: podľa PL

            Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch bolo zvolané v súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zasadnutiu predsedal starosta obce a na rokovanie predložil program podľa pozvánky.

K bodu č. 1/

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce PhDr. Pavol Caňo, ktorý na úvod privítal prítomných poslancov aj občanov, oboznámil ich s programom, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo.

K bodu č. 2/

Za zapisovateľa bola určená Ing. Zuzana Javorková. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení:  PhDr. Pavol Revay a Ing. Jozef Fodor.

K bodu č. 3/

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.

K bodu č. 4/

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení:  Ing. Eduard Belák, Ing. Jozef Fodor a Ing. Zuzana Javorková.

K bodu č. 5/

PhDr. Pavol Caňo – predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020.

Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2019.

K bodu č. 6/

PhDr. Pavol Caňo – informoval o jednom prihlásenom kandidátovi na voľbu hlavného kontrolóra obce Nitrianske Sučany - pán PhDr. Róbert Gézcy, ktorý splnil podmienky, navrhol obecnému zastupiteľstvu zvoliť spôsob voľby hlavného kontrolóra obce formou verejného hlasovania.

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o jednom prihlásenom kandidátovi na voľbu hlavného kontrolóra obce Nitrianske Sučany, splnenie podmienok prihláseného kandidáta aj návrh voľby formou verejného hlasovania.

Obecné zastupiteľstvo schválilo voľbu hlavného kontrolóra obce verejným hlasovaním.

Obecné zastupiteľstvo zvolilo verejným hlasovaním v súlade s § 18 ods. 1, § 18a) ods. 5 a 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení za hlavného kontrolóra obce Nitrianske Sučany pána PhDr. Róberta Géczyho na 6 ročné funkčné obdobie od 1.11.2019 do 31.10.2025 s úväzkom 0,13 % t. j. 5 hodín/týždeň.

K bodu č. 7/ Rôzne

PhDr. Pavol Caňo – predložil

  • žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom projektu:„ Ochrana pred povodňami prostredníctvom zadržania dažďovej vody v intraviláne obce Nitrianske Sučany" v rámci výzvy s kódom : OPKZP-PO2-SC211-2018-40.

Obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti aj výšku 5% spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v sume 11 700,00 EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu.

  • žiadosť COOP Jednota Prievidza, SD, A. Hlinku I. 437, Prievidza o vydanie súhlasu s umiestnením prípojok inžinierskych sietí s pripravovanou stavbou „Prestavba a prístavba predajne, 072 – COOP Jednota Nitrianske Sučany. Jedná sa o prípojky kanalizácie, plynu a kanalizácie s odvedením vyčistených vôd z ČOV do obecnej dažďovej kanalizácie v zmysle priloženej projektovej dokumentácie SO 03 ČOV a splašková kanalizácia.

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť COOP Jednota Prievidza a súhlasilo

s umiestnením prípojok inžinierskych sietí s pripravovanou stavbou „Prestavba a prístavba predajne, 072 – COOP Jednota Nitrianske Sučany. Jedná sa o prípojky kanalizácie, plynu a kanalizácie s odvedením vyčistených vôd z ČOV do obecnej dažďovej kanalizácie v zmysle priloženej projektovej dokumentácie SO 03 ČOV a splašková kanalizácia.

K danému umiestneniu prípojok je potrebné uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a po ukončení realizácie zmluvu o zriadení vecného bremena.

  • žiadosť Mesta Prievidza o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí vo výške 30,00 EUR na kalendárny rok na 1 dieťa v zmysle VZN č. 3/2018, článok 2, bod 3.

Obecné zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí.

  • žiadosť EUB , s.r.o. Liptovský Mikuláš o majetkoprávne vysporiadanie k akcii „ 11880 – Nitrianske Sučany – Pri kostole – Roz. NKK a Pos. NNS ".

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť EUB ,s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.

  • Doplnok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2004 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby a o úhradách za domácu opatrovateľskú službu.

Obecné zastupiteľstvo schválilo Doplnok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2004 .

  • spätný predaj pozemku parcela reg:"C" , KN parc. č. 973/25, výmera 656 m2 , zastavané plochy a nádvoria od Ing. Róberta Mihálika, bytom Nitrianske Sučany 452 pre Obec Nitrianske Sučany, v zmysle Zmluvy a Podmienok predaja za rovnakú cenu.

Obecné zastupiteľstvo schválilo spätný predaj pozemku.

  • Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za šk. rok 2018/2019 ZŠ s MŠ Fraňa Madvu Nitrianske Sučany.

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za šk. rok 2018/2019 ZŠ s MŠ Fraňa Madvu Nitrianske Sučany.

  • návrh udeliť p. Alžbete Mikovej hlavnej kontrolórke obce Nitrianske Sučany odmenu vo výške 250,00 EUR za jej dlhoročnú prácu hlavného kontrolóra obce.

Obecné zastupiteľstvo odmenu vo výške 250,00 EUR schválilo.

  • návrh na vykonanie – realizáciu verejného osvetlenia + miestny rozhlas v časti obce Záhumnie – Kačarová v zmysle predpokladaného rozpočtu a po vyhodnotení verejného obstarávania uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom. Vykonanie a realizáciu verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu – OZ prerokuje na najbližšom zasadnutí, po doložení výkresu rozšírenia verejného osvetlenia a rozhlasu na prac.č. 150/1.

K bodu č. 8/ Interpelácia poslancov

Ing. Eduard Beláksa spýtal na odstránenie nedostatkov vzniknutých pri rekonštrukcii hasičskej zbrojnice.

K bodu č. 9/ Diskusia

PhDr. Róbert Géczypoďakoval za zvolenie do funkcie hlavného kontrolóra obce, oboznámil prítomných s popisom svojej pracovnej činnosti. Ponúkol pomoc pri vypracovávaní odborných stanovísk k rozpočtu, k smerniciam a pri uzneseniach obecného zastupiteľstva.

p. Veterník –sa spýtal na realizáciu miestnej komunikácie v časti Chrastečky.

PhDr. Pavol Caňo – navrhol zabezpečiť financovanie realizácie miestnej komunikácie v časti obec Chrastečky formou úveru vo výške cca 100 tis. EUR a použiť aj prostriedky obce a po vyhodnotení verejného obstarávania uzatvoriť zmluvu s víťazným uchádzačom so začiatkom prác v mesiaci august 2020.

K bodu č. 10/

Predseda návrhovej komisie Ing. Eduard Belák prečítal zoznam prijatých uznesení.

K bodu č. 11

Starosta obce ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva, poďakoval prítomným za účasť.

                                                                                                                         PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                                      starosta obce

V Nitrianskych Sučanoch, 30. októbra 2019                                                         

Zapisovateľ:   Ing. Zuzana Javorková             ........................................

Overovatelia: PhDr. Pavol Revay                  ........................................

                        Ing. Jozef Fodor                      ........................................

Nájdi na stránke

FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 17 návštevníkov a žiadni členovia on-line