Veľkosť písma

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch zo dňa 11. novembra 2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prítomní: podľa PL

            Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch bolo zvolané v súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zasadnutiu predsedal starosta obce a na rokovanie predložil program podľa pozvánky.

K bodu č. 1/

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce PhDr. Pavol Caňo, ktorý na úvod privítal prítomných poslancov.

K bodu č. 2/

Za zapisovateľa bola určená Ing. Zuzana Javorková. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: Ing. Rastislav Bartík a Ing. Jozef Fodor.

K bodu č. 3/

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.

K bodu č. 4/

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: pani Anna Králiková, PhDr. Pavol Revay, Ing. Eduard Belák.

K bodu č. 5/ Rôzne

PhDr. Pavol Caňo – predložil

návrh na vykonanie – realizáciu verejného osvetlenia + miestny rozhlas v časti obce Záhumnie – Kačarová v zmysle predpokladaného rozpočtu.

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozšírenie verejného osvetlenia + miestneho rozhlasu v časti obce od konca Záhumnia po časť obce Kačarová , na parcele číslo 150/1 a odporučilo starostovi obce uzatvorenie zmluvy o dielo na realizáciu elektromontážnych prác – rozšírenie verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu v obci Nitrianske Sučany s  úspešným uchádzačom zo súťaže.

K bodu č. 6/ Interpelácia poslancov

Ing. Rastislav Bartík navrhol, aby počas realizácie diela bola urobená predpríprava na budúce možné pripojenie internetovej siete.

K bodu 7/ Diskusia

---

K bodu č. 8/

Predsedníčka návrhovej komisie pani Anna Králiková prečítala zoznam prijatých uznesení.

K bodu č. 9/

Starosta obce ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva, poďakoval prítomným za účasť.

                                                                                                                 PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                                      starosta obce

V Nitrianskych Sučanoch, 11. novembra 2019                                                      

Zapisovateľ:   Ing. Zuzana Javorková             ........................................

Overovatelia: Ing. Rastislav Bartík                ........................................

                       Ing. Jozef Fodor                       .......................................

Nájdi na stránke

FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 17 návštevníkov a žiadni členovia on-line