Veľkosť písma

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch zo dňa 16. decembra 2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prítomní: podľa PL

            Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch bolo zvolané v súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zasadnutiu predsedal starosta obce a na rokovanie predložil program podľa pozvánky.

K bodu č. 1/

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce PhDr. Pavol Caňo, ktorý na úvod privítal prítomných poslancov aj občanov, oboznámil ich s programom, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo.

K bodu č. 2/

Za zapisovateľa bola určená Ing. Zuzana Javorková. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení:  Ing. Eduard Belák a PhDr. Pavol Revay.

K bodu č. 3/

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.

K bodu č. 4/

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení:  PhDr. Pavol Revay, Ing. Jozef Fodor a Ing. Rastislav Bartík.

K bodu č. 5/

PhDr. Pavol Caňo – predložil návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.3/2018 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nitrianske Sučany.

Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č.3/2018.

K bodu č. 6/ a k bodu č. 9/

Ing. Elena Ivanovová predložila čerpanie rozpočtu obce k 30.9.2019 a Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2019 – rozpočtové opatrenie č. 3/2019.

Obecné zastupiteľstvo zobrala na vedomie čerpanie rozpočtu k 30.9.2019 a schválilo rozpočtové opatrenie č.3/2019.

K bodu č. 7/

PhDr. Róbert Géczypredložil Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020.

Obecné zastupiteľstvo Plán kontrolnej činnosti schválilo.

K bodu č. 8/

PhDr. Pavol Caňo – preložil

Zmluvu : v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí (dôvod hodný osobitného zreteľa) prevod majetku obce

  • pozemok KN-C, parcela č. 973/33, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 68 m2, vedená na LV č. 1, k. ú. Nitrianske Sučany

             kupujúcemu Štefanovi Zemanovičovi, Nitrianske Sučany č.434, za cenu 10 €/m2, spolu 680 EUR.

Zdôvodnenie: Obec s využitím pozemku neráta, predmetný pozemok susedí s pozemkom vo

vlastníctve žiadateľa, ktorý si ich chce zceliť a oplotiť.

Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.

Obecné zastupiteľstvo schválilo prevod uvedeného majetku.

Zmluvu : odkúpenie pozemku KN-C, parcela č. 973/25, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 656 m2, vedený na LV č. 1969, k. ú. Nitrianske Sučany od vlastníka Ing. Róberta Mihálika na základe predkupného práva v zmysle kúpnej zmluvy a zmluvy o predkupnom práve č. V 6463/16 - vz 3/17 zo dňa 26. 9. 2016 uzatvorenou medzi obcou Nitrianske Sučany a Ing. Róbertom Mihálikom. Kúpna cena je 12 464 €.

Obecné zastupiteľstvo schválilo prevod uvedeného majetku a odporúča starostovi obce kúpnu zmluvu podpísať.

K bodu č. 10/

Ing. Elena Ivanovová – predložila Návrh rozpočtu obce Nitrianske Sučany na roky 2020-2022:

Bežné príjmy obce + ZŠ s MŠ                                  653 069,- €

       Bežné výdavky obce + ZŠ s MŠ                                 653 069,- €

       Bilancia bežného rozpočtu                                                   0,- €

Kapitálové príjmy                                                     696 464,- €

Kapitálové výdavky                                                   871 664,- €

       Bilancia kapitálového rozpočtu                           - 175 200,- €

Finančné operácie príjmové                                     185 000,- €

Finančné operácie výdavkové                                       9 800,- €

Bilancia finančných operácií                                     175 200,- €

Príjmy celkom                                                           1 534 533,- €          

Výdavky celkom                                                         1 534 533,- €

Bilancia hospodárenia obce                                               0,- €

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie návrhy rozpočtov obce na roky 2020-2022 a odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2020.

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce Nitrianske Sučany na rok 2020.

K bodu č. 11/  Rôzne

PhDr. Pavol Caňo predložil žiadosť :

Obecné zastupiteľstvo žiadosť o príspevok schválilo.

Obecné zastupiteľstvo žiadosť o príspevok schválilo.

  • Mesta Nováky o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže vo výške 30,00 EUR na kalendárny rok na 1 dieťa , v zmysle VZN č, 3/2018 , článok 2, bod 3.

Obecné zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí.

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vybudovaním vodovodnej šachty a so zriadením vecného bremena v zmysle bodu 1 – na pozemku KCN, parcela číslo 973/16.

K bodu č. 12/ Interpelácia poslancov

Ing. Jozef Fodor- upozornil na poškodený kryt odpadovej šachty pre obecným úradom.

K bodu č. 13/ Diskusia

Róbert Miklaš – sa spýtal v akom časovom horizonte začne výstavba cestnej komunikácie R2.

K bodu č. 14/

Predseda návrhovej komisie PhDr. Pavol Revay prečítal zoznam prijatých uznesení.

K bodu č. 11

Starosta obce ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva, poďakoval prítomným za účasť a poprial príjemné prežitie Vianoc.

                                                                                                                         PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                                        starosta obce

V Nitrianskych Sučanoch, 16. decembra 2019                                                         

Zapisovateľ:   Ing. Zuzana Javorková              ........................................

Overovatelia: PhDr. Pavol Revay                    ........................................

                        Ing. Eduard Belák                   ........................................

Nájdi na stránke

FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 15 návštevníkov a žiadni členovia on-line