Veľkosť písma

Obecný úrad Nitrianske Sučany

Materiál obsahuje:
1. Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013
2. Volebný okrsok a volebná miestnosť
3. Návrh VZN č. 5 /2013 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013,
4. Informatívna správa OcÚ o zabezpečení volieb do VÚC dňa 9.11.2013

_________________________________________________________________

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013 v obci Nitrianske Sučany

1.Vypracovať organizačno-technické zabezpečenie volieb na úrovni obce starosta obce po schválení vládou
2.Určiť zamestnancov obce zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie volieb a zoznam predložiť príslušnému obvodnému úradu starosta obce do 26.08.2013
3.Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti starosta obce do 30.09.2013
4.Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie starosta obce do 03.10.2013
5.Vyhradiť plochu na vylepovanie predvolebných plagátov obec do 05.10.2013
6.Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie starosta obce 11.10.2013
7.Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie starosta obce do 15.10.2013
8.Doručiť voličom oznámenie o čase a mieste konania volieb obec do 15.10.2013
9.Uverejniť zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva a zoznam kandidátov pre voľby predsedu obec do 25.10.2013
10.Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia okrskových volebných komisií v rozsahu poskytnutých nezúčtovateľných finančných prostriedkov vo výške 5 eur na okrskovú volebnú komisiu obec do 25.10.2013
11.Vykonať školenie členov okrskových volebných komisií  starosta obce a zapisovateľ okrskovej volebnej komisie do 08.11.2013
12.Zabezpečiť vybavenie volebných miestností na hlasovanie obec do 08.11.2013
13.Doručiť hlasovacie lístky okrskovým volebným komisiám obec do 09.11.2013
14.Odovzdať v dvoch rovnopisoch zoznam voličov okrskovým volebným komisiám obec do 09.11.2013
15.Prevziať do úschovy volebné spisy okrskových volebných komisií obec bezprostredne po ukončení činnosti okrskových volebných komisií

 

_________________________________________________________________

Volebný okrsok a volebná miestnosť

Obec Nitrianske Sučany bude mať jeden volebný okrsok a jednu volebnú miestnosť, ktorou bude tanečná sála Kultúrneho domu v Nitrianskych Sučanoch.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 5/2013

o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013.

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskych Sučanoch podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §27 ods.2 o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§ 1
Úvodné ustanovenia

Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nitrianske Sučany (ďalej len VZN) je vymedzenie miest na vylepovanie volebných plagátov v Obci Nitrianske Sučany.

§ 2
Miesta na vylepovanie volebných plagátov

1. Vylepovať volebné plagáty jednotlivých politických strán a nezávislých kandidátov na verejných priestranstvách počas kampane tj. 17 dní pred začiatkom volieb do 48 hodín pred začiatkom volieb možno len na mieste vyhradenom obcou a to je veľkoplošná tabuľa na námestí pred kostolom.
2. Jednotlivé časti plochy na vylepovanie volebných plagátov budú zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich politických strán a nezávislých kandidátov.
3. Žiadna z kandidujúcich politických strán a hnutí nesmie vylepovať volebné plagáty na plochu vyhradenú pre inú kandidujúcu politickú stranu, alebo ju prelepovať a hnutie mimo miesta vymedzeného obcou v tomto všeobecne záväznom nariadení.
4. Dodržiavanie tohto VZN bude kontrolovať obecné zastupiteľstvo.

§ 3
Záverečné ustanovenia

1.VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Nitrianskych Sučanoch viac ako 3/5–inami hlasov platných členov OZ dňa 13.9.2013, uznesením číslo: 37/2013 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia, tzn. 1.10.2013.

V Nitrianskych Sučanoch, dňa 28.8.2013
Mgr. Gabriela Kusá
starostka obce

_________________________________________________________________ 

Komentár obecného úradu k zabezpečeniu volieb do orgánov
samosprávnych krajov (VÚC)

Rozhodnutím predsedu Národnej rady SR č. 191/20013 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov boli vyhlásené voľby do VÚC na sobotu 9.novembra 2013. Obce a mestá na účely volebnej kampane najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb vyhradia plochu na vylepovanie predvolebných plagátov. Jej využívanie musí zodpovedať zásade rovnosti kandidujúcich politických strán a nezávislých kandidátov. (§27 ods.2 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, ďalej len zákon). Časom volebnej kampane sa rozumie obdobie začínajúce 17 dní a končiace 48 hodín pred začatím volieb.
Obec vypracuje organizačné zabezpečenie uskutočnenia volieb v súlade so zákonom.

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 16 návštevníkov a žiadni členovia on-line