Veľkosť písma

2020

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch zo dňa 30. marca 2016

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch zo dňa 30.marca 2016

Prítomní : podľa PL

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch bolo zvolané v súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zasadnutiu predsedal starosta obce a na rokovanie predložil program podľa pozvánky.

K bodu č. 1/

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce PhDr. Pavol Caňo, ktorý na úvod privítal prítomných poslancov, oboznámil ich s programom, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo.

K bodu č. 2/

Za zapisovateľa bola určená Ing. Zuzana Javorková. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení Ing. Eduard Belák a pani Anna Králiková.

K bodu č. 3/

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: Ing. Mária Briatková, Ing. Jozef Fodor a pán Dušan Bukový.

K bodu č. 4/

Pani Anna Králiková oboznámila prítomných s Návrhom VZN č.1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Fraňa Madvu Nitrianske Sučany 352, ktorej zriaďovateľom je obec Nitrianske Sučany pre školský rok 2016/2017 a ďalšie školské roky.

Obecné zastupiteľstvo VZN č. 1/2016 schválilo.

K bodu 5/

Ing. Elena Ivanovová podala informáciu o Plnení rozpočtu obce Nitrianske Sučany k 31.12.2015 a zároveň predniesla aj Zhodnotenie rozpočtového hospodárenia obce za rok 2015.

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Plnenie rozpočtu obce Nitrianske Sučany k 31.12.2015 a Zhodnotenie rozpočtového hospodárenia obce za rok 2015.

K bodu č. 6/

Pani Alžbeta Miková – kontrolórka obce, predniesla Správu o kontrolnej činnosti za rok 2015 v obci Nitrianske Sučany.

Obecné zastupiteľstvo správu o kontrolnej činnosti zobralo na vedomie.

K bodu č. 7/ R ô z n e

   PhDr. Pavol Caňo predniesol :

-          Dodatok č. 1 k podmienkam predaja nehnuteľností – pozemky pre IBV Chrastečky.

Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 1 k podmienkam predaja nehnuteľností - pozemky IBV Chrastečky.

-          Program rozvoja obce Nitrianske Sučany, programové obdobie 2015-2020 s výhľadom do roku 2022.

Obecné zastupiteľstvo schválilo Program rozvoja obce Nitrianske Sučany , programové obdobie 2015-2020 s výhľadom do roku 2022.

       informoval o žiadostiach :

-          odkúpenie pozemku parc. č. 973/29 o výmere 600 m2,od Ing. Veroniky Saskovej, bytom Nitrianske Sučany č. 389 a pána Petra Sasku, bytom Nováky, Bernolákova 634 pre obec Nitrianske Sučany.

Obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie pozemku parc. č. 973/29 o výmere 600 m2, od Ing. Veroniky Saskovej ,bytom Nitrianske Sučany č. 389 a pána Petra Sasku, bytom Nováky, Bernolákova 634 pre obec Nitrianske Sučany, podľa podmienok predaja pozemkov IBV Nitrianske Sučany. Odkúpenie pozemku bolo schválené obecným zastupiteľstvom všetkými prítomnými poslancami, čo je 100%.

- žiadosť Klubu slovenských turistov Rokoš o finančný príspevok na činnosť.

Obecné zastupiteľstvo schválilo finančný príspevok pre Klub slovenských turistov Rokoš vo výške 100,-- eur. Finančný príspevok bude vyplatený do 30.6.2016

-          žiadosť Mesta Nováky o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže.

Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť o finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže v zmysle VZN č. 7/2014, článok 2, odsek 3.

-          žiadosť pani Soni Bartošovej, bytom Prievidza – Makovického 4/10 o dočasnom užívaní priestorov kultúrneho domu v Nitrianskych Sučanoch na športové vyžitie.

-          žiadosť Ing. Moniky Čechovej, bytom Nitrianske Sučany 428 o dočasnom užívaní priestorov kultúrneho domu v Nitrianskych Sučanoch na športové vyžitie.

1. Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmluvu o dočasnom užívaní priestorov kultúrneho domu v Nitrianskych Sučanoch, uzatvorenú podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami : pani Soňou Bartošovou, bytom Prievidza – Makovického 4/10 a Obcou Nitrianske Sučany na dobu určitú 6 mesiacov.

2. Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmluvu o dočasnom užívaní priestorov kultúrneho domu v Nitrianskych Sučanoch, uzatvorenú podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami : Ing. Monikou Čechovou, bytom Nitrianske Sučany 428 a Obcou Nitrianske Sučany na dobu určitú 6 mesiacov.

-          žiadosť PE – ES Diviacka Nová Ves 465o zmenu účelu užívania budovy materskej školy na Zariadenie sociálnych služieb.

Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu účelu užívania budovy materskej školy na Zariadenie sociálnych služieb.

     starosta obce ďalej informoval o :

-          žiadosti pána Lukáša Javorčeka, bytom Nováky – Chemikov 89/1 o odkúpenie pozemku IBV Chrastečky,

-          žiadosti pána Štefana Zemanoviča, bytom Nitrianske Sučany 434 o odkúpenie časti pozemku IBV Chrastečky,

-          žiadosti pána Petra Oberta a Ing. Dany Obertovej, bytom Diviacka Nová Ves 64 o úpravu prístupovej cesty k rodinnému domu,

-          vybudovaní nového WC v priestoroch školského dvora,

-          opílení a výrube stromov v obci, ktoré boli majetkom obce,

-          sanácii plota pri miestnom pohostinstve Federál z bezpečnostného hľadiska,

-          zrenovovaní autobusovej zastávky pred kostolom,

-          vyčistení Pamätníka na Majeri,

-          opravení šachty pri dome smútku,

-          o IBV Chrastečky – firma TRIM s.r.o. odstúpila od zmluvy na vykonanie inžinierskych sieti. Podľa súťažných podmienok bola oslovená firma, ktorá skončila na II. mieste Priemstav Prievidza na predloženie cenovej ponuky,

-          o triedení komunálneho odpadu a zabezpečení likvidácie firmou ENVIPACK od júla 2016.

K bodu č. 8/

Ing. Eduard Belák – spýtal sa na voľné pozemky na Chrastečkách ,

  • na výšku dividend z prenájmu STVaK ,
  • na výšku čerpania rozpočtu v podpoložke 632003 - Telefón, fax, internet, poštovné

Ing. Zuzana Javorková – požiadala na základe pripomienok od občanov o vyčistenie časti chodníka pod rodinným domom p. Antona Pinku č. d. 431, čím by sa umožnil plynulý turistický prechod do susednej obce Diviackej Novej Vsi.

Ing. Mária Briatková – sa spýtala na finančnú situáciu obce.

K bodu č. 9/

V rámci diskusie vystúpili:

pán Zemanovič Štefan - sa spýtal na realizáciu inžinierskych sietí na IBV Chrastečky,

pán Bruška Marek – požiadal o zväčšenie dimenzie potrubia dažďovej kanalizácie na IBV Chrastečky.

K bodu 10

Predsedníčka návrhovej komisie Ing. Mária Briatková prečítala zoznam prijatých uznesení.

K bodu 11/

Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva, poďakoval prítomným za účasť.

                                                                                           PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                starosta obce

Zapisovateľ:         Ing. Zuzana Javorková                     .....................................

Overovatelia:         Ing. Eduard Belák                            .....................................

pani Anna Králiková                         .....................................

V Nitrianskych Sučanoch, 4. 4. 2016

Nájdi na stránke

FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 15 návštevníkov a žiadni členovia on-line