Veľkosť písma

2020

Zámery obce 2015

Zámery obce 2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác prá

Všeobecne záväzné nariadenie  

     

č.4/2014                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

   povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktorých objekt môže byť postihnutý povodňou na území obce Nitrianske Sučany

P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 29.12.2014

 Obecný úrad

 Nitrianske Sučany             

 

P O Z V Á  N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ 

                                                                      

 Termín zasadnutia:  29. decembra   2014  o   18.00 hod.

 

 

 

 P R O G R A M:   

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej  a mandátovej komisie

4. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca

5. Rozpočtové opatrenie č. 5/2014, v zmysle zákona 583/2004 Z. z. § 14

6. Voľba členov komisií

7. Rôzne

8. Interpelácia poslancov

9. Diskusia

10. Uznesenie

11. Záver

                                                                                                 PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                 starosta obce

 

Nájdi na stránke

FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 15 návštevníkov a žiadni členovia on-line