Veľkosť písma

Všeobecne záväzné nariadenia

Názov Počet návštev
VZN č. 3/2018 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nitrianske Sučany na r.2019 Návštevy: 144
VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019 Návštevy: 134
VZN č. 1/2018 KTORÝM SA PODĽA ZMIEN A DOPLNKOV Č. 1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE NITRIANSKE SUČANY MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE NITRIANSKE SUČANY Č. 2/2004, KTORÝM BOLI VYHLÁSENÉ ZÁVÄZNÉ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE Návštevy: 285
VZN č. 5/2017 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nitrianske Sučany Návštevy: 426
VZN č. 4/2017 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nitrianske Sučany Návštevy: 410
VZN č. 3/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi v obci Nitrianske Sučany Návštevy: 398
VZN č. 2/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018 Návštevy: 394
VZN č 1/2017 o verejnom poriadku na území obce Návštevy: 471
VZN č 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Návštevy: 612
VZN č 4/2016 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nitrianske Sučany na kalendárny rok 2017 Návštevy: 586

Nájdi na stránke

FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 18 návštevníkov a žiadni členovia on-line