Veľkosť písma

Všeobecne záväzné nariadenia

Názov Počet návštev
VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019 Návštevy: 0
VZN č. 1/2018 KTORÝM SA PODĽA ZMIEN A DOPLNKOV Č. 1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE NITRIANSKE SUČANY MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE NITRIANSKE SUČANY Č. 2/2004, KTORÝM BOLI VYHLÁSENÉ ZÁVÄZNÉ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE Návštevy: 160
VZN č. 5/2017 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nitrianske Sučany Návštevy: 288
VZN č. 4/2017 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nitrianske Sučany Návštevy: 298
VZN č. 3/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi v obci Nitrianske Sučany Návštevy: 280
VZN č. 2/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018 Návštevy: 274
VZN č 1/2017 o verejnom poriadku na území obce Návštevy: 356
VZN č 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Návštevy: 469
VZN č 4/2016 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nitrianske Sučany na kalendárny rok 2017 Návštevy: 444
VZN č 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 Návštevy: 483

Nájdi na stránke

FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 30 návštevníkov a žiadni členovia on-line