Veľkosť písma

Obec Nitrianske Sučany
 
Všeobecne záväzné nariadenie

č.5/2009

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

na príslušný kalendárny rok 

Návrh tohto nariadenia (VZN) :

a) vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 1.12.2009

b) zvesený dňa 15.12.2009

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN : k návrhu VZN neboli žiadne pripomienky

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Nitrianskych Sučanoch dňa 16.12.2009 uznesením č. 57/2009.

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Nitrianske Sučany dňa : 17.12.2009

VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2010

Obec Nitrianske Sučany v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2  a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 /2009

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

na príslušný kalendárny rok

§1

Predmet úpravy

Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Nitrianske Sučany, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

§2

Príjemca dotácie

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je :

   Materská škola a školské zariadenia, ktoré sú súčasťou právneho subjektu Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu, Nitrianske Sučany č. 352, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

§3

Výška a účel dotácie

1)   Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v prílohe č.1 všeobecne záväzného nariadenia.

2)   Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.

4)  V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho roka.

§4

Termín a spôsob poskytovania dotácie

Obec poskytne príjemcovi podľa § 2 dotáciu mesačne (vo výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok) do 25.dňa príslušného mesiaca.

§5

Záverečné ustanovenia

1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Nitrianske Sučany, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy .

2) Toto všeobecne záväzného nariadenia bolo prerokované a schválené obecným zastupiteľstvom uznesením č. 57/2009.Ing. Peter B a g i n

starosta obce

Príloha č. 1

Dotácia na rok 2010 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nitrianske Sučany.

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku dotácie:

a) na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole,

b) na prevádzku a mzdy na dieťa v školskom klube detí,

c) na prevádzku a mzdy na žiaka v školskej jedálni


Kategória škôl a školských zariadení

Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka

v €

Materská škola základnej školy,

972 21 Nitrianske Sučany

1 631,36

Školský klub detí pri ZŠ s MŠ,

972 21 Nitrianske Sučany

450,45

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ

972 21 Nitrianske Sučany

429,10Ing. Peter Bagin

starosta obce

Nájdi na stránke

FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 22 návštevníkov a žiadni členovia on-line