Veľkosť písma

Všeobecne záväzné nariadenia

Názov Počet návštev
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2014 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nitrianske Sučany na kalendárny rok 2015 Návštevy: 512
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác prá Návštevy: 374
Všeobecne záväzné nariadenie č 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné Návštevy: 625
Všeobecne záväzné nariadenie č 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových v Návštevy: 626
Všeobecne záväzné nariadenie č 2/2014 o chove a držaní včiel na katastrálnom území obce Nitrianske Sučany Návštevy: 742
VZN č 8/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci Nitrianske Sučany Návštevy: 740
VZN 7/2013 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy a školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nitrianske Sučany na kalendárny rok 2014 Návštevy: 848
Všeobecne záväzné nariadenie č 6/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné Návštevy: 642
Interná smernica č. 6/2013 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Nitrianske Sučany Návštevy: 971
Interná smernica č. 5/2013 Zásady vykonávania inventarizácie majetku a záväzkov v pôsobnosti Obci Nitrianske Sučany Návštevy: 1198

Nájdi na stránke

FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 11 návštevníkov a žiadni členovia on-line