Veľkosť písma

Všeobecne záväzné nariadenia

Názov Počet návštev
Všeobecne záväzné nariadenie č 2/2014 o chove a držaní včiel na katastrálnom území obce Nitrianske Sučany Návštevy: 678
VZN č 8/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci Nitrianske Sučany Návštevy: 666
VZN 7/2013 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy a školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nitrianske Sučany na kalendárny rok 2014 Návštevy: 784
Všeobecne záväzné nariadenie č 6/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné Návštevy: 583
Interná smernica č. 6/2013 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Nitrianske Sučany Návštevy: 906
Interná smernica č. 5/2013 Zásady vykonávania inventarizácie majetku a záväzkov v pôsobnosti Obci Nitrianske Sučany Návštevy: 1131
Interná smernica č. 4/2013 Zásady vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce Nitrianske Sučany Návštevy: 516
Interná smernica č. 3/2013 Zásady obehu účtovných dokladov v podmienkach Obce Nitrianske Sučany Návštevy: 713
Interná smernica č. 2/2013 Zásady na vedenie účtovníctva v Obci Nitrianske Sučany Návštevy: 3576
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013. Návštevy: 535

Nájdi na stránke

FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 11 návštevníkov a žiadni členovia on-line