Veľkosť písma

P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 7. marca 2014

Obecný úrad Nitrianske Sučany

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka na OcÚ 

Termín zasadnutia: 7. marca 2014 o 18.00 hod. - verejné zasadnutie 

P R O G R A M: 

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Zhodnotenie rozpočtového hospodárenia obce za rok 2013

5. Plnenie rozpočtu obce k 31. 12. 2013

6. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti

7. Vyhodnotenie hlavných úloh obce za rok 2013

8. Návrh plánu práce OZ na rok 2014

9. Rôzne

10. Interpelácia poslancov

11. Diskusia

12. Uznesenie

13. Záver

Mgr. Gabriela K u s á, v. r.

starostka obce

Obecná zakáľačka 2014

Vážení občania.

Obecný úrad v Nitrianskych Sučanoch v spolupráci s komisiou kultúry pri OZ v našej obci pripravil aj v tomto roku pre občanov

OBECNÚ ZAKÁĽAČKU,

na ktorú Vás všetkých srdečne pozýva. Akcia sa uskutoční dňa 1. marca 2014 od 18:00 hodiny v kultúrnom dome. V rámci programu vystúpi folklórna skupina Boršina, ktorá nás zabaví s programom pochovávania basy. Tento program bude prezentovaný o 23:00 hodine v tanečnej sále kultúrneho domu, pri ktorom odprevadíme basu na poslednú cestu.

Všetkých čaká hodovanie pri pečených klobáskach, jaterničkách, mäsku a neskôr kvalitná kapustnica. Vstupné na celé podujatie, vrátane zakáľačkového taniera, kapustnice, hudby a programu

„ Pochovávanie basy “ bude 4 €.

Srdečne všetkých občanov, ktorí si chcú pochutnať na zabíjačkových špecialitách a dobre sa zabaviť na podujatie pozývame.

Priznanie k dani z nehnuteľností a k dani za psa

Oznamujeme občanom, že "Priznanie k dani z nehnuteľností a k dani za psa je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam, alebo niektorej z nich, podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

V termíne do 31. januára 2014 je potrebné podať:

  • priznanie k dani z nehnuteľností, ktorú daňovník nadobudol v roku 2013 a to kúpou, darom, rozhodnutím súdu, dedením a pod.,

  • čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa uvedú len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu ( zmena na nehnuteľnom majetku rozhodujúca pre vyrubenie dane, zánik vlastníctva).

  • priznanie k dani za psa - ktorého nadobudol a doteraz nepriznal.

Taktiež do 31. januára 2014 je potrebné podať na obecný úrad žiadosť o zníženie dane z nehnuteľnosti u občanov s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu a u občanov, ktorí majú 80 rokov a viac.

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 47 návštevníkov a žiadni členovia on-line