Veľkosť písma

Pozvánka na zasadnutie OZ - 23. 7. 2015

 

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

     Termín zasadnutia: 23. júla   2015 o 17.00 hod. – mimoriadne zasadnutie

         

      P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej  komisie

4. Miestna akčná skupina /MAS/ Rozvoja Hornej Nitry v programovom období 2014-2020 - členstvo

5. Rôzne

6. Interpelácia poslancov

7. Diskusia

8. Uznesenie

9. Záver

                                                                                                 PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                        starosta obce

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva - 19.6.2015

 

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 19. júna 2015 o 18.30 hod.

 

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej  komisie

4. Záverečný účet Obce Nitrianske Sučany za rok 2014

5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2015 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. § 14 písm. a), b)

6. Plnenie rozpočtu Obce Nitrianske Sučany k 31. 3. 2015

7. Rôzne

8. Interpelácia poslancov

9. Diskusia

10. Uznesenie

11. Záver

                                                                                               PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                 starosta obce

Súťaž vo varení gulášu

pohar

Obecný úrad v Nitrianskych Sučanoch v spolupráci s komisiami pri Obecnom zastupiteľstve srdečne pozýva všetkých občanov dňa 27. júna 2015 na IX. ročník súťaže vo varení gulášu.

Súťažné podujatie sa bude konať v areáli základnej školy s materskou školou a začína o 13.00 hodine.

Okrem súťažných družstiev, ktorých kvalitu vyhodnotí porota, obec pre návštevníkov pripraví chutný guláš a k dispozícii bude aj iné občeerstvenie v bohato zásobenom bufete.

Podujatie spríjemní svojim programom hudobná skupina Vega. Súťažné družstvá sa môžu prihlásiť na obecnom úrade v termíne do 25. júna 2015.

Podmienky súťaže a bližšie informácie budú poskytnuté pri pirhlásení.

Usporiadatelia srdečne pozývajú všetkých občanov stráviť príjemné sobotné popoludnie.

Zasadnutie 28.5.2015

 

P O Z V Á  N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

                       Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ 

                                                                    

                                           Termín zasadnutia:  28. mája   2015  o   18.00 hod. – mimoriadne zasadnutie

 

 

 

                                                                              P R O G R A M:   

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej   komisie

4. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nitrianske Sučany

5. Návrh  Rozpočtového opatrenia č. 2/2015 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. § 14 písm. a),  b)

6. Rôzne

7. Interpelácia poslancov

8. Diskusia

9. Uznesenie

10. Záver

                                                                                                 PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                 starosta obce

 

Kladenie vencov k pamätníku

Obec Nitrianske Sučany oznamuje občanom, že dňa 7. mája 2015 o 14.00 hod. sa uskutoční slávnostný akt "kladenie vencov"

za účasti  vojenskej čestnej stráže, pri pomníku padlých na Majeri, pri prílelžitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny.

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 9 návštevníkov a žiadni členovia on-line