Veľkosť písma

XXII. REPREZENTAČNÝ PLES

 

Obecný úrad v Nitrianskych Sučanoch

Vás srdečne pozýva na

 

 

 

 

XXII. REPREZENTAČNÝ PLES

 

ktorý sa uskutoční dňa 8.2.2013 o 19,00 hod.                                                                                     v tanečnej sále KD v Nitrianskych Sučanoch

 

 

Hudba: Kováčovci

 

Menu: aperitív, predjedlo, večera, káva, zákusok, ½ l vína, guláš

Tombola: sponzorujú spoločnosti a súkromní podnikatelia

 

Predaj vstupeniek: OcÚ, tel. 5490 189

POZVANKA 12.12.2012

 

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 

Miesto zasadnutia: zasadačka na OcÚ

Termín zasadnutia: 12. decembra   2012 o 18.30 hod.

 

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Návrh rozpočtu obce Nitrianske Sučany na roky 2013 - 2015

        5. Návrhy VZN

           - VZN č.2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

           a drobné stavebné odpady,

           - VZN č.3/2012 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka

           materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nitrianske

           Sučany,

           -VZN č.4/2012 o určení podmienok a podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred

           účinkami nebezpečných látok

      6. Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

        7. Rôzne

 8. Interpelácia poslancov

 9. Diskusia

 10. Uznesenie

 11. Záver

 

                                                                                       Mgr. Gabriela   K u s á, v. r.

                                                                                                 starostka obce

pozvanka

 

P O Z V Á N K A

 

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

Miesto zasadnutia: zasadačka na OcÚ

 

Termín zasadnutia: 17. septembra   2012 o 18.30 hodine 

P R O G R A M:  

 

 

 1.Otvorenie zasadnutia

 2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3.Voľba návrhovej komisie

 4.Rôzne

 5. Interpelácia poslancov

 6.Diskusia

 7.Uznesenie

 8. Záver

 

                                                                                   Mgr. Gabriela   K u s á, v. r.

                                                                                                              starostka obce

Pozvánka


na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 

Miesto zasadnutia: zasadačka na OcÚ

Termín zasadnutia: 25. júna   2012 o 18.30 hodine

 

P R O G R A M:  

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Záverečný účet a výročná správa obce za rok 2011
 6. Plnenie rozpočtu obce Nitr. Sučany k 31. 3. 2012
 7. Zhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
 8. Rôzne
 9. Interpelácia poslancov
 10. Diskusia
 11. Uznesenie
 12. Záver

Mgr. Gabriela   K u s á, v. r.

starostka obce

6. ročník súťaže vo varení gulášuv


6. ročník súťaže vo varení gulášu

 

Vážení občania!

O niekoľko dní ukončíme jeden z najkrajších mesiacov v roku. Máj, mesiac lásky, ale aj mesiac, v ktorom sme si pripomenuli významné celoštátne udalosti.

V kultúrnom a spoločenskom živote majú v našej obci významné miesto súťažné podujatia pre mládež aj dospelých. Osobitné postavenie si získalo podujatie „súťaž vo varení gulášu“, ktoré sa každoročne v našej obci uskutočňuje.

V tomto roku sa súťaž uskutoční sobotu,

 

26. mája 2012 o 13:00 hodine,


v priestoroch školského areálu. Srdečne Vás pozýva starostka obce a komisie OZ, ako organizátori podujatia.

Kvalitu gulášu jednotlivých družstiev bude hodnotiť porota a súťažné družstvá budú ocenené. Počas celého podujatia Vás bude zabávať a do tanca hrať skupina Vega s Majkou Luchavovou a Jožkom Boháčom. Nebude chýbať ani bufet, v ktorom si budete môcť zakúpiť guláš, štrúdľu, víno, pivo a iné občerstvenie.

Vážené občania! Príďte s nami spoločne prežiť sobotňajšie májové popoludnie.

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 25 návštevníkov a žiadni členovia on-line