Veľkosť písma

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 14. júna 2018 18.30 hod. -  verejné

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej  komisie

4. Návrh VZN č. 1/2018 obce Nitrianske Sučany, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného

   plánu obce Nitrianske Sučany podľa Zmien a doplnkov č. 1

5. Záverečný účet obce Nitrianske Sučany za rok 2017

6. Plnenie rozpočtu obce Nitrianske Sučany k 31.3.2018 a rozpočtové opatrenie č. 2/2018

   v zmysle § 14 písm. a), b) zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018

8. Rôzne

9. Interpelácia poslancov

10. Diskusia

11. Uznesenie

12. Záver

                                                                                              PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                 starosta obce

 

XII.ročník súťaže vo varení gulášu

                                                                                      IMG 0890

Oznámenie

     Obec – Obecný úrad v Nitrianskych Sučanoch oznamuje občanom, že  v prípade priaznivého počasia dňa 23.5.2018 bude v časti obce pod Hôrkami naďalej obmedzená premávka, z dôvodu prípravných prác pod pokládku vrchnej asfaltovej hmoty a dňa 24. 5. 2018 bude z tohto dôvodu cesta pre motorové vozidla trvalo uzavretá. – v čase od 7.00 do 15.00 hod.

     Žiadame občanov, aby vzhľadom na daný stav toto obmedzenie rešpektovali,  prispôsobili sa danej situácii napr. aj tým, že si na tento čas vozidlá vopred ponechajú pod úsekom tejto upravovanej časti komunikácie.

Dňa 24. 5. 2018 po 15.00 hodine bude cesta sprejazdnená.

OTVÁRANIE STUDNIČIEK 2018

studnicky2018

                                                                                                      

SMS Pomoc 112

                                                                                                                                  SMS Pomoc 112

                                                                                                                              ( kliknutím otvorit dokument )

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 11 návštevníkov a žiadni členovia on-line