Veľkosť písma

Zber elektroodpadu

Oznamujeeme občanom, že dňa 8.11.2019 t.j. v piatok, sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu.

Občania môžu elektroodpad nosiť do dvora pošty v čase od 8,00 hod. - 15,00 hod. 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 30. októbra 2019 o  17,30 hod. -  verejné

                                                                   

                                                                    

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

4. Voľba návrhovej komisie

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o miestnych daniach

   a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

   na kalendárny rok 2020

6. Voľba hlavného kontrolóra obce Nitrianske Sučany

7. Rôzne

8. Interpelácia poslancov

9. Diskusia

10. Uznesenie

11. Záver

                                                                                               PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                starosta obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 17 návštevníkov a žiadni členovia on-line