Veľkosť písma

Pozvánka na OZ 4.12.2014

Obecný úrad Nitrianske Sučany

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka na OcÚ

Termín zasadnutia: 4. decembra 2014 o 18.00 hod. - verejné zasadnutie

P R O G R A M:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Čerpanie rozpočtu obce k 30.9.2014
5. Rozpočtové opatrenie č. 4/2014. v zmysle zákona 583/2004 Z. z. § 14
6. Návrh rozpočtu obce na roky 2015-2017
7. Návrh VZN č.4/2014 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktorých objekt môže byť postihnutý povodňou na území obce Nitrianske Sučany
8. Návrh VZN č. 5/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Nitrianske Sučany
9. Návrh VZN č. 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015
10 Návrh VZN č. 7/2014 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka MŠ a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nitrianske Sučany na rok 2015
11. Rôzne
12. Interpelácia poslancov
13. Diskusia
14. Uznesenie
15. Záver

Mgr. Gabriela K u s á, v. r.
starostka obce

VÝSLEDKY VOLIEB KOMUNÁLNYCH VOLIEB

Dňa 15. novembra 2014 sa v našej obci uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí.
Miestna volebná komisia v obci zistila tieto výsledky:

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 1 009
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 675
Počet odovzdaných obálok 675
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť 7
Počet zvolených poslancov 7
Počet platných hlasovacích lístkov, odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 663
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce 670

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov do obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných hlasov bol nasledovný:

Ing. Jozef Fodor počet získaných hlasov 349
pani Anna Králiková počet získaných hlasov 324
Ing. Eduard Belák počet získaných hlasov 319
Ing. Mária Briatková počet získaných hlasov 319
Ing. Zuzana Javorková počet získaných hlasov 313
Ing. Rastislav Bartík počet získaných hlasov 291
pán Dušan Bukový počet získaných hlasov 266
Ing. Peter Bagin počet získaných hlasov 259
Bc. Daniel Kovalíček počet získaných hlasov 237
pán Vladimír Cvopa počet získaných hlasov 230
pani Ľubica Burešová počet získaných hlasov 198
MUDr. Zuzana Homolová počet získaných hlasov 189
pán Anton Slošiarik počet získaných hlasov 134
MBA Bohuš Majerský počet získaných hlasov 102
pán Radoslav Divéky počet získaných hlasov 50

Do obecného zastupiteľstva boli zvolení nasledovní poslanci:

Ing. Jozef Fodor
pani Anna Králiková
Ing. Eduard Belák
Ing. Mária Briatková
Ing. Zuzana Javorková
Ing. Rastislav Bartík
pán Dušan Bukový

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce podľa počtu získaných hlasov bol nasledovný:

PhDr. Pavol Caňo počet získaných hlasov 234
Mgr. Gabriela Kusá počet získaných hlasov 231
Ing. Mária Briatková počet získaných hlasov 157
pán Jozef Prostredný počet získaných hlasov 48

Za starostu obce bol zvolený PhDr. Pavol Caňo.


Miestna volebná komisia praje zvolenému starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva pri výkone ich funkcie veľa osobných a pracovných úspechov v prospech rozvoja našej obce a spokojnosti občanov.

Pozvánka pre jubilantov

Mgr. Gabriela Kusá

starostka obce

Nitrianske Sučany

P O Z V Á N K A

Zlož ruky do lona, počúvaj pieseň,

dnes ju len pre Teba vánok sem nesie.

Zlož ruky do lona, počúvaj slová,

možno sa mladosťou nadýchaš znova.

 

Vážení jubilanti,

slová ľúbozvučnej piesne pripomínajú, že čas sa nedá zastaviť, roky ubiehajú a pribúda nám spomienok. Čas je riekou života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom a my sa pri jej toku občas zastavíme, aby sme si uvedomili určitý medzník vo svojom živote.

V tomto roku si s Vašimi najbližšími pripomínate významné životné jubileum vo Vašom živote. Pri tejto príležitosti Vás srdečne pozývam na stretnutie „Jubilujúcich občanov“, ktoré sa uskutoční dňa

3. novembra 2014 o 18.00 hodine

v spoločenskej sále kultúrneho domu.

Prijmite, prosím, naše pozvanie ako prejav vďaky a úcty za plodný život a vykonanú prácu.

Nitrianske Sučany, 23. 10. 2014

Úprava stránky

Prechod na novú stránku bol úspešne dokončený.

- pri prenášaní údajov zo starej stránky sa mohlo stať, že niektoré údaje sa nepreniesli.

- preto by sme Vás radi poprosili keby ste svoje postrehy, alebo nápady smerovali na niektorí z kontaktných mailov.

- niektoré zmeny sa ešte budú prejavovať v blízkej budúcnosti.

- za trpezlivosť a spoluprácu vopred ďakujeme.

 

Ak náhodou používate internetový prehliadač "Internet explorer" verzie menšej ako 8, tak je možné, že sa údaje nebudú zobrazovať správne. Odporúčame ho aktualizovať, alebo prejsť na ktorýkoľvek iný internetový prehliadač.

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 28 návštevníkov a žiadni členovia on-line