Veľkosť písma

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy


Obec  Nitrianske Sučany


v zmysle § 4 ods.1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov


v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

 

Základná škola  s materskou školou Fraňa Madvu,

972 21 Nitrianske Sučany č. 352

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/ 2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov.

 

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh a typ školy
 • absolvovanie 1. atestácie (alebo jej náhrada)
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • znalosť práce s PC a internetom
 • bezúhonnosť
 • základná znalosť legislatívy týkajúcej sa pedagogickej a riadiacej práce

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní
 • úradne overené doklady o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach
 • úradne overený doklad o absolvovaní 1. atestácie (alebo jej náhrady)
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • profesijný životopis
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy
 • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Prihlášky do výberového konania s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní doručte na adresu :

Obecný úrad Nitrianske Sučany

972 21 Nitrianske Sučany č. 263

 

Dátum vyhlásenia výberového konania :   04.05.2012

Uzávierka prijímania prihlášok je :                       25.05.2012

Obálku označte heslom „VÝBEROVÉ KONANIENeotvárať“

 

Termín a miesto výberového konania uchádzačom spĺňajúcim požiadavky oznámi rada školy najmenej  - 7 dní pred jeho konaním.


Pozvánka!

Vážení občania!


Komisia kultúry pri OZ v Nitrianskych Sučanoch v spolupráci s obecným úradom, pozývajú všetkých občanov našej obce na nasledujúce akcie:


Dňa 30.4. 2012 o 19:00 hodine sa uskutoční „stavanie mája“, pred kultúrnym domom. Organizátori srdečne pozývajú občanov pozrieť si tento program a vypočuť si pekné piesne v podaní detí našej školy.


Dňa 1.5. 2012 sa uskutočni už tradičný výstup na Rokoš. Priaznivci turistiky a obdivovatelia prírody, ktorí sa rozhodnú stráviť tento deň v prírode, môžu vystupovať na Rokoš rôznymi chodníčkami, ako napríklad Madvovým chodníkom, Podovratnou dolinou ku studničke a cez Brložnú skalu. Zraz  účastníkov bude ráno o 8:00 hodine pred kostolom a po celodennej túre bude zraz na Hrabovej lúke o 12:00 hodine, kde bude všetkých čakať bohaté občerstvenie.      

Tešíme sa na vašu účasť.

Obecná zakáľačka

Obec Nitrianske Sučany organizuje dňa 18.2.2012

Obecnú zakáľačku,

spojenú s predajom zakáľačkových špecialít, fašiangovým sprievodom,

pochovávaním basy a ľudovou veselicou.

 

Sprievod sa začne o 17:00 hodine od kultúrneho domu a pôjde záhumním po pohostinstvo Federál a naspäť hlavnou ulicou do KD.

Začiatok ľudovej veselice spojený s predajom zakáľačkových výrobkov

bude od  18:00 hodiny.

 

Príďte si pochutiť a zabaviť sa!

Starostovský ples 2012

 

Obecný úrad v Nitrianskych Sučanoch

Vás pozýva na

 

 

XXI. REPREZENTAČNÝ PLES

 

ktorý sa uskutoční dňa 3.2.2012 o 19,00 hod. v

tanečnej sále KD v Nitrianskych Sučanoch

 

 

Hudba: Kováčovci

 

Menu: aperitív, predjedlo, večera, káva, zákusok, ½ l vína, guláš

Tombola: sponzorujú spoločnosti a súkromní podnikatelia

 

Vstupenky je možné zakúpiť u p. Miklášovej / OcÚ 046/5498 126/

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

                                                                                          Č.j.: 417/2011

                                                                                        Nitrianske Sučany dňa 12.12.2011          

 

P O Z V Á  N K A

 

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 

Miesto zasadnutia: Obecný úrad - zasadačka OcÚ 

Termín zasadnutia:  15. decembra   2011  o 17.30 hod. - pracovné, o 18.30 hod. - verejné

 

P R O G R A M:   

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Návrh rozpočtu obce na roky 2012 - 2014
 6. Rôzne

-     VZN č. 1/2011 o dani z nehnuteľností a o podmienkach vyberania dane

      z nehnuteľností na území Obce Nitr. Sučany pre rok 2012                                             

-    VZN č. 2/2011 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov  v Obci Nitrianske    

      Sučany

-    VZN č. 3/2011 o dani za psa

-    VZN č. 4/2011 o pohrebníctve, prevádzkový poriadok pohrebiska  v Nitrianskych

      Sučanoch

-    VZN č. 5/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej  školy

      a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok

-     VZN č. 6/2011 o spoločnom školskom obvode ZŠ

-     VZN č. 7/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

       v Obci Nitrianske Sučany

-     VZN č. 8/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné

       odpady na rok 2012

7.   Interpelácia poslancov

8.   Diskusia

9.   Uznesenie

10. Záver

Mgr. Gabriela   K u s á, v. r.

starostka obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 22 návštevníkov a žiadni členovia on-line