Veľkosť písma

Úprava stránky

Prechod na novú stránku bol úspešne dokončený.

- pri prenášaní údajov zo starej stránky sa mohlo stať, že niektoré údaje sa nepreniesli.

- preto by sme Vás radi poprosili keby ste svoje postrehy, alebo nápady smerovali na niektorí z kontaktných mailov.

- niektoré zmeny sa ešte budú prejavovať v blízkej budúcnosti.

- za trpezlivosť a spoluprácu vopred ďakujeme.

 

Ak náhodou používate internetový prehliadač "Internet explorer" verzie menšej ako 8, tak je možné, že sa údaje nebudú zobrazovať správne. Odporúčame ho aktualizovať, alebo prejsť na ktorýkoľvek iný internetový prehliadač.

POZVÁNKA NA OZ

Obecný úrad Nitrianske Sučany

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

Termín zasadnutia: 19. septembra 2014 o 18.00 hod.
P R O G R A M:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Plnenie rozpočtu k 30.6.2014
5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2014, v zmysle zákona 583/2004 Z. z. § 14
6. Rôzne
7. Interpelácia poslancov
8. Diskusia
9. Uznesenie
10. Záver

Mgr. Gabriela K u s á, v. r.
starostka obce

Posedenie

Obec Nitrianske Sučany v spolupráci so sociálnou komisiou pri OZ srdečne

pozýva všetkých dôchodcov – seniorov

na spoločenské stretnutie so starostkou obce, uskutočnené pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším.

Stretnutie sa uskutoční dňa

15.10.2014 /streda/ 17:00 hod. v sále Kultúrneho domu

v Nitrianskych Sučanoch.

Pripravený je pekný kultúrny program v spolupráci s FK Boršina, a bohaté občerstvenie. Týmto Vás všetkých srdečne pozývame a tešíme sa na spoločné strávenie príjemných chvíľ.

Na stretnutie sa teší

Mgr. Gabriela Kusá
starostka obce

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce v Nitrianskych Sučanoch 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Nitrianskych Sučanoch podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Mária Briatková, Ing., 55 r.,

štátny zamestnanec, Nitrianske Sučany 366, Kresťanskodemokratické hnutie

2. Pavol Caňo, PhDr., 48 r.,

vedúci zamestnanec, Nitrianske Sučany 204, nezávislý kandidát

3. Gabriela Kusá, Mgr., 59 r.,

starostka obce, Nitrianske Sučany 241, SMER - Sociálna demokracia, Slovenská národná strana

4. Jozef Prostredný, 46 r.,

technik, Nitrianske Sučany 154, nezávislý kandidát

V Nitrianskych Sučanoch
3. október 2014
Predseda volebnej komisie: Bc. Viera Fodorová, v. r.

__________________
1) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí.
2) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta slovami „nezávislý kandidát“.

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Nitrianskych Sučanoch podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Peter Bagin, Ing., 62 r., podnikateľ, SMER - SD
2. Rastislav Bartík, Ing., 30 r., IT konzultant, nezávislý kandidát
3. Eduard Belák, Ing., 51 r., živnostník, KDH
4. Mária Briatková, Ing., 55 r., štátny zamestnanec, KDH
5. Dušan Bukový, 49 r., obchodný zástupca, KDH
6. Ľubica Burešová, 59 r., referent právnej kancelárie, SMER - SD
7. Vladimír Cvopa, 47 r., hasič, SMER - SD
8. Radoslav Divéky, 41 r., THP pracovník, SNS
9. Jozef Fodor, Ing., 33 r., technik, KDH
10. Zuzana Homolová, MUDr., 43 r., lekárka, nezávislý kandidát
11. Zuzana Javorková, Ing., 45 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
12.Daniel Kovalíček, Bc., 39 r., IT, KDH
13. Anna Králiková, 48 r., administratívna pracovníčka, nezávislý kandidát
14. Bohuš Majerský, MBA, 36 r., vedúci prototypovej a testovacej dielne, nezávislý kandidát
15. Anton Slošiarik, 43 r., vodič autodopravy, SMER - SD

V Nitrianskych Sučanoch
3. október 2014
Predseda volebnej komisie : Bc.Viera Fodorová, v. r.

___________________
1) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí.
2) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta slovami „nezávislý kandidát“.

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 149 návštevníkov a žiadni členovia on-line