Veľkosť písma

Aktív dôchodcov

Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Obecnom zastupiteľstve v Nitrianskych Sučanoch oznamuje všetkých poberateľom dôchodkov, že dňa  24. októbra 2013 sa uskutoční

v tanečnej sále kultúrneho domu v Nitrianskych Sučanoch  "Aktív dôchodcov".

Zdravotnú prednášku na tému: „Rýchly pulz - riziko ktoré zanedbávame“ -  prednesie MUDr. Ľubomír Kováčik.

V programe vystúpia žiaci z našej základnej školy so zaujímavým programom.

Členovia komisie si pre dôchodcov pripravili malé občerstvenie.

 

Obecný úrad v Nitrianskych Sučanoch srdečne pozýva všetkých poberateľov dôchodkov na aktív dôchodcov.

Oznam 8.8.2013

Oznámenie

Komisia pre obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k n im v zmysle zákona NR SR č. 180/1995 v platnom znení o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva Vám zasiela na schválenie výpis z registra obnovenej evidencie pozemkov v k. u. Nitrianske Sučany/ ďalej ROEP/, ktorý bude k nahliadnutiu

každú stredu, v čase od 8:00 hodiny do 17:00 hodiny v kultúrnom dome.

Po zápise ROEP budú založené listy vlastníctva na parcely riešené z Vami obdržaného návrhu registra, t.j. parcely, ktorí nie sú evidovaní na listoch vlastníctva, alebo parcely, ktoré sú na listoch vlastníctva s neúplným podielom. Parcely na listoch vlastníctva v sumárnom podiele 1/1 nie sú predmetom tohto konania a nie sú v návrhu registra uvedené.

Do 30 dní od doručenia výpisu je možné podať pripomienku resp. námietku, spolu s odôvodnením komisii ROEP na Obecný úrad Nitrianske Sučany.

Námietky k výpisu z registra posúdi komisia ROEP, ktorá si môže vyžiadať svedecké výpovede, prípadne iné doklady a svojim stanoviskom predloží správnemu orgánu, t.j. Správe katastra Prievidza na rozhodnutie. Na námietky podané po uplynutí lehoty a na námietky, ktoré neobsahujú odôvodnenie, komisia neprihliada.

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 26 návštevníkov a žiadni členovia on-line