Veľkosť písma

Pozvánka!

Vážení občania!


Komisia kultúry pri OZ v Nitrianskych Sučanoch v spolupráci s obecným úradom, pozývajú všetkých občanov našej obce na nasledujúce akcie:


Dňa 30.4. 2012 o 19:00 hodine sa uskutoční „stavanie mája“, pred kultúrnym domom. Organizátori srdečne pozývajú občanov pozrieť si tento program a vypočuť si pekné piesne v podaní detí našej školy.


Dňa 1.5. 2012 sa uskutočni už tradičný výstup na Rokoš. Priaznivci turistiky a obdivovatelia prírody, ktorí sa rozhodnú stráviť tento deň v prírode, môžu vystupovať na Rokoš rôznymi chodníčkami, ako napríklad Madvovým chodníkom, Podovratnou dolinou ku studničke a cez Brložnú skalu. Zraz  účastníkov bude ráno o 8:00 hodine pred kostolom a po celodennej túre bude zraz na Hrabovej lúke o 12:00 hodine, kde bude všetkých čakať bohaté občerstvenie.      

Tešíme sa na vašu účasť.

Obecná zakáľačka

Obec Nitrianske Sučany organizuje dňa 18.2.2012

Obecnú zakáľačku,

spojenú s predajom zakáľačkových špecialít, fašiangovým sprievodom,

pochovávaním basy a ľudovou veselicou.

 

Sprievod sa začne o 17:00 hodine od kultúrneho domu a pôjde záhumním po pohostinstvo Federál a naspäť hlavnou ulicou do KD.

Začiatok ľudovej veselice spojený s predajom zakáľačkových výrobkov

bude od  18:00 hodiny.

 

Príďte si pochutiť a zabaviť sa!

Starostovský ples 2012

 

Obecný úrad v Nitrianskych Sučanoch

Vás pozýva na

 

 

XXI. REPREZENTAČNÝ PLES

 

ktorý sa uskutoční dňa 3.2.2012 o 19,00 hod. v

tanečnej sále KD v Nitrianskych Sučanoch

 

 

Hudba: Kováčovci

 

Menu: aperitív, predjedlo, večera, káva, zákusok, ½ l vína, guláš

Tombola: sponzorujú spoločnosti a súkromní podnikatelia

 

Vstupenky je možné zakúpiť u p. Miklášovej / OcÚ 046/5498 126/

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

                                                                                          Č.j.: 417/2011

                                                                                        Nitrianske Sučany dňa 12.12.2011          

 

P O Z V Á  N K A

 

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 

Miesto zasadnutia: Obecný úrad - zasadačka OcÚ 

Termín zasadnutia:  15. decembra   2011  o 17.30 hod. - pracovné, o 18.30 hod. - verejné

 

P R O G R A M:   

 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Voľba návrhovej komisie
  4. Kontrola plnenia uznesení
  5. Návrh rozpočtu obce na roky 2012 - 2014
  6. Rôzne

-     VZN č. 1/2011 o dani z nehnuteľností a o podmienkach vyberania dane

      z nehnuteľností na území Obce Nitr. Sučany pre rok 2012                                             

-    VZN č. 2/2011 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov  v Obci Nitrianske    

      Sučany

-    VZN č. 3/2011 o dani za psa

-    VZN č. 4/2011 o pohrebníctve, prevádzkový poriadok pohrebiska  v Nitrianskych

      Sučanoch

-    VZN č. 5/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej  školy

      a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok

-     VZN č. 6/2011 o spoločnom školskom obvode ZŠ

-     VZN č. 7/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

       v Obci Nitrianske Sučany

-     VZN č. 8/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné

       odpady na rok 2012

7.   Interpelácia poslancov

8.   Diskusia

9.   Uznesenie

10. Záver

Mgr. Gabriela   K u s á, v. r.

starostka obce

Vážení občania!

Obecný úrad v Nitrianskych Sučanoch v spolupráci s OZ organizuje dňa 10. decembra 


1.ročník Sučianskeho vianočnéjarmoku. 


Akcia sa uskutoční na námestí pred kostolom. V stánkoch si budete môcť zakúpiť pečenú klobásu, varené víno, punč, hriaté, grog, lokše a iné špeciality, ľudovo – umelecké výrobky od miestnych majstrov, rôzny vianočný tovar od našich podnikateľov, ako aj výrobky z nášho penziónu. Vianočný jarmok začína o 14:00 hodine, kedy Vás aj pracovníčky miestneho penziónu pozývajú na Deň otvorených dverí. Slávnostné zažatie stromčeka a kultúrny program bude o 16:30 hodine. Všetkých občanov srdečne pozývame.

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 15 návštevníkov a žiadni členovia on-line