Veľkosť písma

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 30. októbra 2019 o  17,30 hod. -  verejné

                                                                   

                                                                    

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

4. Voľba návrhovej komisie

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o miestnych daniach

   a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

   na kalendárny rok 2020

6. Voľba hlavného kontrolóra obce Nitrianske Sučany

7. Rôzne

8. Interpelácia poslancov

9. Diskusia

10. Uznesenie

11. Záver

                                                                                               PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                starosta obce

Chovatelia ošípaných - upozornenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza oznamuje, že povinnosťou každého chovateľa - ktorý chová aj  jeden kus ošípanej,

je byť registrovaný v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina. Táto registrácia je bezplatná a nevyplývajú z nej žiadne iné

povinnosti napr. daňové. V prípade ochorenia zvierat na africký mor ošípaných nebudú neregistrovanému chovateľovi preplatené

žiadne náklady a ešte mu hrozí pokuta za neregistrovanú farmu.

Občania sa môžu informovať na telefónnom čísle 046/5422247

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 15 návštevníkov a žiadni členovia on-line