Veľkosť písma

Obecná zakáľačka

Obec Nitrianske Sučany organizuje dňa 18.2.2012

Obecnú zakáľačku,

spojenú s predajom zakáľačkových špecialít, fašiangovým sprievodom,

pochovávaním basy a ľudovou veselicou.

 

Sprievod sa začne o 17:00 hodine od kultúrneho domu a pôjde záhumním po pohostinstvo Federál a naspäť hlavnou ulicou do KD.

Začiatok ľudovej veselice spojený s predajom zakáľačkových výrobkov

bude od  18:00 hodiny.

 

Príďte si pochutiť a zabaviť sa!

Starostovský ples 2012

 

Obecný úrad v Nitrianskych Sučanoch

Vás pozýva na

 

 

XXI. REPREZENTAČNÝ PLES

 

ktorý sa uskutoční dňa 3.2.2012 o 19,00 hod. v

tanečnej sále KD v Nitrianskych Sučanoch

 

 

Hudba: Kováčovci

 

Menu: aperitív, predjedlo, večera, káva, zákusok, ½ l vína, guláš

Tombola: sponzorujú spoločnosti a súkromní podnikatelia

 

Vstupenky je možné zakúpiť u p. Miklášovej / OcÚ 046/5498 126/

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

                                                                                          Č.j.: 417/2011

                                                                                        Nitrianske Sučany dňa 12.12.2011          

 

P O Z V Á  N K A

 

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 

Miesto zasadnutia: Obecný úrad - zasadačka OcÚ 

Termín zasadnutia:  15. decembra   2011  o 17.30 hod. - pracovné, o 18.30 hod. - verejné

 

P R O G R A M:   

 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Voľba návrhovej komisie
  4. Kontrola plnenia uznesení
  5. Návrh rozpočtu obce na roky 2012 - 2014
  6. Rôzne

-     VZN č. 1/2011 o dani z nehnuteľností a o podmienkach vyberania dane

      z nehnuteľností na území Obce Nitr. Sučany pre rok 2012                                             

-    VZN č. 2/2011 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov  v Obci Nitrianske    

      Sučany

-    VZN č. 3/2011 o dani za psa

-    VZN č. 4/2011 o pohrebníctve, prevádzkový poriadok pohrebiska  v Nitrianskych

      Sučanoch

-    VZN č. 5/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej  školy

      a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok

-     VZN č. 6/2011 o spoločnom školskom obvode ZŠ

-     VZN č. 7/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

       v Obci Nitrianske Sučany

-     VZN č. 8/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné

       odpady na rok 2012

7.   Interpelácia poslancov

8.   Diskusia

9.   Uznesenie

10. Záver

Mgr. Gabriela   K u s á, v. r.

starostka obce

Vážení občania!

Obecný úrad v Nitrianskych Sučanoch v spolupráci s OZ organizuje dňa 10. decembra 


1.ročník Sučianskeho vianočnéjarmoku. 


Akcia sa uskutoční na námestí pred kostolom. V stánkoch si budete môcť zakúpiť pečenú klobásu, varené víno, punč, hriaté, grog, lokše a iné špeciality, ľudovo – umelecké výrobky od miestnych majstrov, rôzny vianočný tovar od našich podnikateľov, ako aj výrobky z nášho penziónu. Vianočný jarmok začína o 14:00 hodine, kedy Vás aj pracovníčky miestneho penziónu pozývajú na Deň otvorených dverí. Slávnostné zažatie stromčeka a kultúrny program bude o 16:30 hodine. Všetkých občanov srdečne pozývame.

Oznam

Obec Nitrianske Sučany

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a

zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na vymenovanie riaditeľa

 

Základnej školy s materskou školou Fr. Madvu Nitrianske Sučany č. 352 ,

972 21 Nitrianske Sučany

      Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy v zmysle vyhlášky MŠ SR

  č. 437/ 2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 

      požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov

    - absolvovanie 1. atestácie

    - najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

    - predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy

    - znalosť práce s PC a internetom

    - bezúhonnosť

    - základná znalosť legislatívy týkajúcej sa pedagogickej a riadiacej práce v ZŠ

      Požadované doklady:

 

     - žiadosť o účasť na výberovom konaní

     - overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

     - overené kópie dokladov o 1. atestácií

     - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

     - profesijný životopis

     - doklad o dĺžke pedagogickej praxe

     - súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods.

       1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

     - písomný návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu max. 5 strán

      Prihlášku do výberového konania doručte na adresu : Obec  Nitrianske Sučany č. 242,

                                                                                                972 21 Nitrianske Sučany

         Dátum vyhlásenia výberového konania : 21. 11. 2011

         Uzávierka prijímania prihlášok je:        16. 12. 2011

                   Obálku označte heslom „VÝBEROVÉ  KONANIENeotvárať“

          Termín a miesto výberového konania uchádzačom spĺňajúcim požiadavky

                                 oznámi rada školy najmenej  - 7 dní pred jeho konaním.

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 30 návštevníkov a žiadni členovia on-line