Veľkosť písma

Odpredaj pozemkov na IBV


Obecný úrad v Nitrianskych Sučanoch oznamuje občanom, že žiadosti na zakúpenie pozemku na individuálnu bytovú výstavbu v časti obce Chrastečky, si môžu ešte podať na obecný úrad do konca mesiaca marca 2013. Bližšie informácie získajú na obecnom úrade.

POZVÁNKA 18.3.2013

             

 

P O Z V Á N K A

 

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 

Miesto zasadnutia: zasadačka na OcÚ

Termín zasadnutia: 18. marca 2013 o 18,30 hod. - verejné

 

P R O G R A M:  

 

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Zhodnotenie rozpočtového hospodárenia obce za rok 2012

5. Plnenie rozpočtu obce k 31. 12. 2012

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013

7. Vyhodnotenie hlavných úloh obce za rok 2012 a návrh hlavných úloh na rok 2013

8.   Návrh plánu práce obecného zastupiteľstva na rok 2013

9. Návrh VZN obce Nitr. Sučany č. 1/2013 o určení výšky príspevku na činnosť školy

     a školského zariadenia

10. Návrh VZN obce Nitr.Sučany č. 2/2013 o verejnom poriadku na území obce

11. Návrh VZN obce Nitr. Sučany č. 3/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou počas

     krízových situácii

12. Návrh Smernice č. 1/2013 obce Nitr.Sučany o jednotnom postupe pri zadávaní zákaziek

     s nízkou hodnotou

13. Rôzne

14. Interpelácia poslancov

15. Diskusia

16. Uznesenie

17. Záver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Mgr. Gabriela   K u s á, v. r.

                                                                                          starostka obce

Oznam k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa

Správca dane Obec v Nitrianskych Sučanoch upozorňuje občanov, že v termíne do 31. januára 2013 je potrebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností a k dani za psa.

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov daňové priznanie k vzniku a zániku dani z nehnuteľností na rok 2013 a k dani za psa , je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára 2013, podľa stavu k 1. januáru 2013.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sú povinní podať len tí občania, ktorí sa v priebehu roku 2012 stali vlastníkmi nehnuteľností a to: kúpou, darom, dedením, kolaudáciou stavby, ktorí odpredali svoju nehnuteľnosť, ktorí pristavili rôzne stavby, ktorí nadobudli preukaz ZŤP/S. Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní. Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom vlastníctve manželov, priznanie podáva jeden z manželov.

Daňové priznanie k dani z psa sú povinní podať len tí občania, ktorí ešte nemajú prihláseného psa do evidencie na obecnom úrade, teda noví vlastníci. Títo noví vlastníci musia prísť osobne na obecný úrad a vypísať si priznanie k dani za psa. Ide o tých občanov, ktorí ešte nikdy neplatili poplatok za psa.

Daň z nehnuteľností a daň za psa podľa nového zákona obec vyrúbi jedným rozhodnutím.

XXII. REPREZENTAČNÝ PLES

 

Obecný úrad v Nitrianskych Sučanoch

Vás srdečne pozýva na

 

 

 

 

XXII. REPREZENTAČNÝ PLES

 

ktorý sa uskutoční dňa 8.2.2013 o 19,00 hod.                                                                                     v tanečnej sále KD v Nitrianskych Sučanoch

 

 

Hudba: Kováčovci

 

Menu: aperitív, predjedlo, večera, káva, zákusok, ½ l vína, guláš

Tombola: sponzorujú spoločnosti a súkromní podnikatelia

 

Predaj vstupeniek: OcÚ, tel. 5490 189

POZVANKA 12.12.2012

 

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 

Miesto zasadnutia: zasadačka na OcÚ

Termín zasadnutia: 12. decembra   2012 o 18.30 hod.

 

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Návrh rozpočtu obce Nitrianske Sučany na roky 2013 - 2015

        5. Návrhy VZN

           - VZN č.2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

           a drobné stavebné odpady,

           - VZN č.3/2012 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka

           materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nitrianske

           Sučany,

           -VZN č.4/2012 o určení podmienok a podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred

           účinkami nebezpečných látok

      6. Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

        7. Rôzne

 8. Interpelácia poslancov

 9. Diskusia

 10. Uznesenie

 11. Záver

 

                                                                                       Mgr. Gabriela   K u s á, v. r.

                                                                                                 starostka obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 19 návštevníkov a žiadni členovia on-line