Veľkosť písma

Vyhlásenie výberového konania

Obec Nitrianske Sučany

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a

zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na vymenovanie riaditeľa

Základnej školy s materskou školou Fr. Madvu Nitrianske Sučany č. 352 ,

972 21 Nitrianske Sučany

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

-odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/ 2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov

- absolvovanie 1. atestácie

- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

- predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy

- znalosť práce s PC a internetom

- bezúhonnosť

- základná znalosť legislatívy týkajúcej sa pedagogickej a riadiacej práce v ZŠ

Požadované doklady:

- žiadosť o účasť na výberovom konaní

- overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

- overené kópie dokladov o 1. atestácií

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

- profesijný životopis

- doklad o dĺžke pedagogickej praxe

- súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods.

1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

- písomný návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu max. 5 strán

Prihlášku do výberového konania doručte na adresu : Obec Nitrianske Sučany č. 263, 972 21 Nitrianske Sučany

Dátum vyhlásenia výberového konania : 7. 4. 2011

Uzávierka prijímania prihlášok je:          29. 4. 2011

Obálku označte heslom „VÝBEROVÉ KONANIE – Neotvárať“

Termín a miesto výberového konania uchádzačom spĺňajúcim požiadavky oznámi rada školy najmenej - 7 dní pred jeho konaním.

Pozvánka na OZ 21.3. 2011

Obecný úrad Nitrianske Sučany

Č.j.: 82/2011

Nitrianske Sučany dňa 16.3.2011

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: kinosála v kultúrnom dome

Termín zasadnutia: 21. marca 2011 o 17.00 hod. - pracovné

                                                                  o 18.00 hod. - verejné

P R O G R A M:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Voľba návrhovej komisie

 4. Záverečný účet obce za rok 2010 a plnenie rozpočtu k 31.12.2010, správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu, správa audítora k záverečnému účtu, stanovisko finančnej komisie

5. Vyhodnotenie hlavných úloh OZ za rok 2010 a návrh hlavných úloh na rok 2011

6. Správa hlavného kontrolóra o činnosti

7. Rôzne

8. Interpelácia poslancov

9. Diskusia

    10. Návrh na uznesenie uznesenia

    11. Záver

Mgr. Gabriela K u s á, v. r.

starostka obce

Prasiatko drž sa!

Prasiatko drž sa! Dlho si už nepožiješ.

Obecná zakáľačka.

Obec Nitrianske Sučany organizuje dňa 5.3.2011

Obecnú zakáľačku

spojenú s predajom zakáľačkových špecialít, fašiangovým sprievodom,

pochovávaním basy a ľudovou veselicou.

Začiatok sprievodu bude o 14:00 hodine od pohostinstva Federál.

Začiatok ľudovej veselice spojený s predajom zakáľačkových výrobkov

bude od 15:00 hodiny.

Príďte si pochutiť a zabaviť sa!

Oddychujme s klubom Relax

Klub Relax ponúka vo vybraných hoteloch a kúpeľoch na Slovensku v roku 2011 víkendové pobyty, ozdravovacie pobyty, relax pre dušu aj telo, všetko za dostupnejšie finančné podmienky pre rodiny, školenia a firemné akcie s pomocou klubovej karty.

Naša obec má takúto členskú kartu a poskytne ju všetkým občanom, ktorí sa budú chcieť zotaviť v uvedených kúpeľoch:

 • Kúpele Turčianske Teplice

 • Kúpele Štós

 • Kúpele Sliač

 • Kúpele Dudince – hotel Hviezda

 • Kúpele Trenčianske Teplice

 • Kúpele Lúčky

 • Hotel Repiská v Demänovskej doline

 • Horský hotel Javorina v Drienickej doline

 • Hotel Meander v Tatranskej Štrbe

 • Hotel Bránica v Terchovskej doline

Informácie o zľavách s použitím klubovej karty Relax až do výšky 20% pre občanov našej obce môžete získať na obecnom úrade u Ing. Elenky Ivanovovej. 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 12 návštevníkov a žiadni členovia on-line