Veľkosť písma

pozvanka

 

P O Z V Á N K A

 

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

Miesto zasadnutia: zasadačka na OcÚ

 

Termín zasadnutia: 17. septembra   2012 o 18.30 hodine 

P R O G R A M:  

 

 

 1.Otvorenie zasadnutia

 2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3.Voľba návrhovej komisie

 4.Rôzne

 5. Interpelácia poslancov

 6.Diskusia

 7.Uznesenie

 8. Záver

 

                                                                                   Mgr. Gabriela   K u s á, v. r.

                                                                                                              starostka obce

Pozvánka


na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 

Miesto zasadnutia: zasadačka na OcÚ

Termín zasadnutia: 25. júna   2012 o 18.30 hodine

 

P R O G R A M:  

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Záverečný účet a výročná správa obce za rok 2011
 6. Plnenie rozpočtu obce Nitr. Sučany k 31. 3. 2012
 7. Zhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
 8. Rôzne
 9. Interpelácia poslancov
 10. Diskusia
 11. Uznesenie
 12. Záver

Mgr. Gabriela   K u s á, v. r.

starostka obce

6. ročník súťaže vo varení gulášuv


6. ročník súťaže vo varení gulášu

 

Vážení občania!

O niekoľko dní ukončíme jeden z najkrajších mesiacov v roku. Máj, mesiac lásky, ale aj mesiac, v ktorom sme si pripomenuli významné celoštátne udalosti.

V kultúrnom a spoločenskom živote majú v našej obci významné miesto súťažné podujatia pre mládež aj dospelých. Osobitné postavenie si získalo podujatie „súťaž vo varení gulášu“, ktoré sa každoročne v našej obci uskutočňuje.

V tomto roku sa súťaž uskutoční sobotu,

 

26. mája 2012 o 13:00 hodine,


v priestoroch školského areálu. Srdečne Vás pozýva starostka obce a komisie OZ, ako organizátori podujatia.

Kvalitu gulášu jednotlivých družstiev bude hodnotiť porota a súťažné družstvá budú ocenené. Počas celého podujatia Vás bude zabávať a do tanca hrať skupina Vega s Majkou Luchavovou a Jožkom Boháčom. Nebude chýbať ani bufet, v ktorom si budete môcť zakúpiť guláš, štrúdľu, víno, pivo a iné občerstvenie.

Vážené občania! Príďte s nami spoločne prežiť sobotňajšie májové popoludnie.

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy


Obec  Nitrianske Sučany


v zmysle § 4 ods.1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov


v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

 

Základná škola  s materskou školou Fraňa Madvu,

972 21 Nitrianske Sučany č. 352

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/ 2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov.

 

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh a typ školy
 • absolvovanie 1. atestácie (alebo jej náhrada)
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • znalosť práce s PC a internetom
 • bezúhonnosť
 • základná znalosť legislatívy týkajúcej sa pedagogickej a riadiacej práce

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní
 • úradne overené doklady o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach
 • úradne overený doklad o absolvovaní 1. atestácie (alebo jej náhrady)
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • profesijný životopis
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy
 • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Prihlášky do výberového konania s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní doručte na adresu :

Obecný úrad Nitrianske Sučany

972 21 Nitrianske Sučany č. 263

 

Dátum vyhlásenia výberového konania :   04.05.2012

Uzávierka prijímania prihlášok je :                       25.05.2012

Obálku označte heslom „VÝBEROVÉ KONANIENeotvárať“

 

Termín a miesto výberového konania uchádzačom spĺňajúcim požiadavky oznámi rada školy najmenej  - 7 dní pred jeho konaním.


Pozvánka!

Vážení občania!


Komisia kultúry pri OZ v Nitrianskych Sučanoch v spolupráci s obecným úradom, pozývajú všetkých občanov našej obce na nasledujúce akcie:


Dňa 30.4. 2012 o 19:00 hodine sa uskutoční „stavanie mája“, pred kultúrnym domom. Organizátori srdečne pozývajú občanov pozrieť si tento program a vypočuť si pekné piesne v podaní detí našej školy.


Dňa 1.5. 2012 sa uskutočni už tradičný výstup na Rokoš. Priaznivci turistiky a obdivovatelia prírody, ktorí sa rozhodnú stráviť tento deň v prírode, môžu vystupovať na Rokoš rôznymi chodníčkami, ako napríklad Madvovým chodníkom, Podovratnou dolinou ku studničke a cez Brložnú skalu. Zraz  účastníkov bude ráno o 8:00 hodine pred kostolom a po celodennej túre bude zraz na Hrabovej lúke o 12:00 hodine, kde bude všetkých čakať bohaté občerstvenie.      

Tešíme sa na vašu účasť.

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 10 návštevníkov a žiadni členovia on-line