Veľkosť písma

Pozvánka na OZ 27.6.2011

 

P O Z V Á  N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: kinosála kultúrneho domu

Termín zasadnutia:  27. júna  2011 o 17.30 hod. - pracovné

o 18.30 hod. - verejné

P R O G R A M:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Plnenie rozpočtu obce k 31. 3. 2011
 6. Správa o páchanej trestnej činnosti v obci za rok 2010
 7. Rôzne
 8. Interpelácia poslancov
 9. Diskusia
 10. Uznesenie
 11. Záver

Mgr. Gabriela   K u s á

starostka obce

5. ročník súťaže vo varení gulášuv

Vážení občania!

Pre nepriazeň počasia sa nemohla uskutočniť v plánovanom termíne súťaž vo varení gulášu. Pre veľký záujem občanov, ktorí sa každoročne od roku 2007 tejto akcie zúčastňujú, pripravujeme ju v náhradnom termíne.

V tomto roku sa súťaž uskutoční sobotu,

25. júna  2011 o 13:00 hodine,

v priestoroch školského areálu. Súťažiť sa bude o putovný pohár starostky obce. Srdečne Vás pozýva starostka a komisia kultúry, ako organizátor podujatia. Žiadame záujemcov, kolektívy, alebo jednotlivcov, ktorí majú záujem sa súťaže zúčastniť, aby sa prihlásili, alebo potvrdili svoju účasť do 24. júna 2011 na obecnom úrade.

Kvalitu gulášu jednotlivých družstiev bude hodnotiť porota a súťažné družstvá budú ocenené. Počas celého podujatia Vás bude zabávať a do tanca hrať skupina Vega s Majkou Luchavovou a Jožkom Boháčom. Nebude chýbať ani bufet, v ktorom si budete môcť zakúpiť guláš, štrúdľu, víno, pivo a iné občerstvenie.

Vážené občania! Príďte s nami spoločne prežiť sobotňajšie popoludnie.

Vyhlásenie výberového konania

Obec Nitrianske Sučany

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a

zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na vymenovanie riaditeľa

Základnej školy s materskou školou Fr. Madvu Nitrianske Sučany č. 352 ,

972 21 Nitrianske Sučany

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

-odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/ 2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov

- absolvovanie 1. atestácie

- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

- predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy

- znalosť práce s PC a internetom

- bezúhonnosť

- základná znalosť legislatívy týkajúcej sa pedagogickej a riadiacej práce v ZŠ

Požadované doklady:

- žiadosť o účasť na výberovom konaní

- overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

- overené kópie dokladov o 1. atestácií

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

- profesijný životopis

- doklad o dĺžke pedagogickej praxe

- súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods.

1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

- písomný návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu max. 5 strán

Prihlášku do výberového konania doručte na adresu : Obec Nitrianske Sučany č. 263, 972 21 Nitrianske Sučany

Dátum vyhlásenia výberového konania : 7. 4. 2011

Uzávierka prijímania prihlášok je:          29. 4. 2011

Obálku označte heslom „VÝBEROVÉ KONANIE – Neotvárať“

Termín a miesto výberového konania uchádzačom spĺňajúcim požiadavky oznámi rada školy najmenej - 7 dní pred jeho konaním.

Pozvánka na OZ 21.3. 2011

Obecný úrad Nitrianske Sučany

Č.j.: 82/2011

Nitrianske Sučany dňa 16.3.2011

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: kinosála v kultúrnom dome

Termín zasadnutia: 21. marca 2011 o 17.00 hod. - pracovné

                                                                  o 18.00 hod. - verejné

P R O G R A M:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Voľba návrhovej komisie

 4. Záverečný účet obce za rok 2010 a plnenie rozpočtu k 31.12.2010, správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu, správa audítora k záverečnému účtu, stanovisko finančnej komisie

5. Vyhodnotenie hlavných úloh OZ za rok 2010 a návrh hlavných úloh na rok 2011

6. Správa hlavného kontrolóra o činnosti

7. Rôzne

8. Interpelácia poslancov

9. Diskusia

    10. Návrh na uznesenie uznesenia

    11. Záver

Mgr. Gabriela K u s á, v. r.

starostka obce

Prasiatko drž sa!

Prasiatko drž sa! Dlho si už nepožiješ.

Obecná zakáľačka.

Obec Nitrianske Sučany organizuje dňa 5.3.2011

Obecnú zakáľačku

spojenú s predajom zakáľačkových špecialít, fašiangovým sprievodom,

pochovávaním basy a ľudovou veselicou.

Začiatok sprievodu bude o 14:00 hodine od pohostinstva Federál.

Začiatok ľudovej veselice spojený s predajom zakáľačkových výrobkov

bude od 15:00 hodiny.

Príďte si pochutiť a zabaviť sa!

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 12 návštevníkov a žiadni členovia on-line