Veľkosť písma

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 13. augusta 2019 o  17,00 hod.

                                                                    

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

4. Voľba návrhovej komisie

5. Rôzne

6. Interpelácia poslancov

7. Diskusia

8. Uznesenie

9. Záver

                                                                                               PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                starosta obce

 

Prerušenie distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že dňa 4.9.2019 v čase od 7,30 do 15,00 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti.

Obmedzená distribúcia bude pre nasledovné odberné miesta a lokality.  253,441,442, od čísla 244 po číslo 261, 443, 458, 459, 462, 463, 464, 476, 477, 485, 494, 518

Oznámenie o vstupe na pozemky

Spoločnosť Distribúcia SPP a. s. prevádzkuje plynovody a plynovodné prípojky, ktoré sú umiestnené na pozemkoch v katastrálnom území obce Nitrianske Sučany.

V zmysle zákona č. 251/2012 o energetike a vyhlášky MP a SVR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, vykonávajú pravidelné kontroly plynárenskych zariadení.

Z uvedeného, spoločnosť Distribúcia SPP a. s. oznamuje, že v mesiacoch september a október budú pracovníci spoločnosti, ktorí vykonávajú práce v rámci kontroly stavu protikoróznej ochrany vysokotlakového plynovodu vstupovať na pozemky, ktorými plynovod prechádza.

Spriechodnenie trasy bude realizovať zmluvný zhotoviteľ. 

Zber plastov a papiera

Oznamujeme občanom, že dňa 9. júla 2019 t. j. v utorok pracovníci VEPOSU vykonajú v našej obci zber plastov a papiera.

Žiadame občanov, aby si vrecia s odpadom povykladali pred svoje rodinné domy. 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 9 návštevníkov a žiadni členovia on-line