Veľkosť písma

Projekt „Zelené oči“

zelena zupa

 

V roku 2017 vyhlásil Trenčiansky samosprávny kraj výzvu zameranú na skrášlenie obcí a miest výsadbou zelene. Do uvedeného projektu sa zapojila aj naša obec.

TSK našej žiadosti vyhovel a obec získala grant vo výške 2 000 € účelovo určený na výsadbu zelene.

Projekt bol zameraný na skrášlenie úseku obce popri potoku, vzhľadom k tomu, že táto časť bola porastená starým trávnatým porastom a starými stromami. Porast i staré stromy boli odstránené a nahradené novou výsadbou –drevinami .Dreviny vysadili pracovníci obce , pomáhali aj občania bývajúci v blízkosti realizácie výsadby. Projekt sa zrealizoval  v období od 15.10. do 30.10.2017.

Cieľ projektu bol splnený. Skrášlila  a skultúrnila sa časť obce na úseku popri ceste a vedľa potoka.

Obec bude v uvedených aktivitách pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

Grant, poskytnutý z Trenčianskeho samosprávneho kraja vo výške 2 000 € bol  v plnej výške vynaložený na stanovený cieľ v zmysle  zmluvy o poskytnutí grantu.

Projekt bol publikovaný v obecných novinách ročník 11, číslo1, január 2018 v článku „Zelené oči“, takisto v článku „Bilancia uplynulého roka starostom obce“, ktorého znenie bolo odvysielané v miestnom rozhlase, na úradnej tabuli obce i na webovej stránke obce www.nitrianskesucany.sk.

Vianočné trhy 2017

Obec Nitrianske Sučany v spolupráci s komisiami pri OZ pozývajú občanov na vianočné trhy, ktoré sa budú konať v sobotu 16.12.2017 so začiatkom o 15,30 hodine. Tradičné vianočné trhy sa uskutočnia na školskom dvore.

Záujemci o predajný stánok sa môžu prihlásiť na obecnom úrade alebo na t. č. 046/5490189.

Všetci ste srdečne vítaní. 

 

 

 

 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 14. decembra  2017  o   18.00 hod. – verejné

 

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej  komisie

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2017 o miestnych daniach a miestnom

   poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

   a drobnými stavebnými odpadmi v obci Nitrianske Sučany

6. Plnenie rozpočtu Obce Nitrianske Sučany k 30.9.2017

7. Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. § 14 písm. a)b)

8. Návrh Rozpočtu Obce Nitrianske Sučany na roky 2018-2020

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 4/2017 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy

   a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti

   Obce Nitrianske Sučany na kalendárny rok 2018

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 5/2017 o výške príspevku zákonného zástupcu

     dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v školských

     zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nitrianske Sučany

11. Rôzne

12. Interpelácia poslancov

13. Diskusia

14. Uznesenie

        15. Záver

      

 

PhDr. Pavol Caňo, v. r.

starosta obce

 

 

 

 

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 13 návštevníkov a žiadni členovia on-line