Veľkosť písma

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 16. septembra 2019 o  15,00 hod.

                                                                    

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

4. Voľba návrhovej komisie

5. Rôzne

6. Interpelácia poslancov

7. Diskusia

8. Uznesenie

9. Záver

                                                                                               PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                starosta obce

 

Nohejbalový turnaj

Komisia športu, vzdelávania a mládeže pri Obecnom zastupitieľstve v Nitrianskych Sučanoch oznamuje občanom,

že dňa 22. septembra 2019 poriada 3. ročník nohejbalového turnaju "Memoriál Jozefa Sládkaya".

Záujemci 3-členných družstiev sa môžu prihlásiť u pána Jozefa Šimorku - číslo domu 309, alebo na obecnom úrade.

Začiatok turnaja je 21. 9. 2019 o 10.00 hodine na ihrisku TJ Slovan v Nitrianskych Sučanoch.

Poplatok je 5,-- eur a zahŕňa štartovné a občerstvenie - t.j. grilovaná klobáska, chlebík, pivo a nealko.

Tešíme sa na hojnú účasť.

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 9 návštevníkov a žiadni členovia on-line