Veľkosť písma

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 13. augusta 2019 o  17,00 hod.

                                                                    

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

4. Voľba návrhovej komisie

5. Rôzne

6. Interpelácia poslancov

7. Diskusia

8. Uznesenie

9. Záver

                                                                                               PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                starosta obce

 

Prerušenie distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že dňa 4.9.2019 v čase od 7,30 do 15,00 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti.

Obmedzená distribúcia bude pre nasledovné odberné miesta a lokality.  253,441,442, od čísla 244 po číslo 261, 443, 458, 459, 462, 463, 464, 476, 477, 485, 494, 518

Oznámenie o vstupe na pozemky

Spoločnosť Distribúcia SPP a. s. prevádzkuje plynovody a plynovodné prípojky, ktoré sú umiestnené na pozemkoch v katastrálnom území obce Nitrianske Sučany.

V zmysle zákona č. 251/2012 o energetike a vyhlášky MP a SVR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, vykonávajú pravidelné kontroly plynárenskych zariadení.

Z uvedeného, spoločnosť Distribúcia SPP a. s. oznamuje, že v mesiacoch september a október budú pracovníci spoločnosti, ktorí vykonávajú práce v rámci kontroly stavu protikoróznej ochrany vysokotlakového plynovodu vstupovať na pozemky, ktorými plynovod prechádza.

Spriechodnenie trasy bude realizovať zmluvný zhotoviteľ. 

Zber plastov a papiera

Oznamujeme občanom, že dňa 9. júla 2019 t. j. v utorok pracovníci VEPOSU vykonajú v našej obci zber plastov a papiera.

Žiadame občanov, aby si vrecia s odpadom povykladali pred svoje rodinné domy. 

Spoznajme svoju minulosť - zachráňme to vzácne pre ďalšie generácie

Naša obec si tento rok pripomenie 770. výročie od 1. písomnej zmienky. V rámci osláv si chceme priblížiť aj históriu našej obce a dôležité dokumenty a fotografie z jej života. Radi by sme tiež vytvorili digitálny archív - teda digitálnu „pamäť“ obce. Za týmto účelom sme v uplynulom období v rámci participatívneho-komunitného rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) spracovali projekt „Vzácne ako šafrán - spracovanie dokumentov pri príležitosti 770. výročia od 1. písomnej zmienky o obci“. Projekt bol úspešný a vďaka schválenej podpore TSK sa v najbližších dňoch začne realizovať.

V snahe zachovať vzácne dokumenty pre budúce generácie prosíme všetkých, ktorí vlastnia jedinečné dokumenty a fotografie z histórie našej obce a majú záujem o ich zachovanie pre budúce generácie, aby ich za účelom ich digitalizácie priniesli v termíne do 26. júla 2019 na Obecný úrad v Nitrianskych Sučanoch a odovzdali ich pani Márii Miklašovej. Všetky dokumenty budú následné vrátené ich pôvodným majiteľom.

Pri starých fotografiách je vhodné uviesť na druhú stranu rok vzniku fotografie a upresniť  osoby, príp. budovy/predmety, ktoré sú na fotografii zachytené.

Ďakujeme.

 

PROJEKT PODPORIL TSK:

ERB TSK FAREBNY S TEXTOM2

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 14 návštevníkov a žiadni členovia on-line