Veľkosť písma

Územný plán - oznámenie prerokovania návrhu

Obec Nitrianske Sučany, ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia § 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 30 aktualizuje Územný plán obce Nitrianske Sučany a podľa §22 ods. 1 citovaného zákona oznamuje prerokúvanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Nitrianske Sučany, Zmeny a doplnky č. 1  (ďalej "Návrh")
Návrh je vystavený na Obecnom úrade Nitrianske Sučany na verejné nahliadnutie po dobu  od 20.11.2017 do 21.12.2017.
Do Návrhu možno tiež nahliadnuť na webovej stránke www.nitrianskesucany.sk alebo www.erstar.sk.

Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k Návrhu na Obecný úrad Nitrianske Sučany, Nitrianske Sučany 242, 972 21 Nitrianske Sučany do 30 dní odo dňa oznámenia, to znamená do 21.12.2017

 

PDF PDF PDF

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

NITRIANSKE SUČANY

Zmeny a doplnky č.1

Oznámenie prerokovania

návrhu

Oznámenie prerokovania návrhu

územnoplánovacej dokumentácie

„Územný plán obce Nitrianske Sučany,

Zmeny a doplnky č. 1“

 

 Prílohy:

 PDF PDF PDF PDF PDF
 NS 1_širšie vzťahy  NS 2_ KUN a doprava NS 3_ tech_infra NS 4_ vyňatie PP NS 5_ zaväzná časť

 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 16. októbra  2017      17,30 hod. - verejné

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej  komisie

4. Rôzne

5. Interpelácia poslancov

6. Diskusia

7. Uznesenie

8. Záver

                                                                                                PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                 starosta obce

 

Sučianske hodové dni

Vážení občania,

Obec Nitrianske Sučany v spolupráci s komisiami pri OZ   a folklórnou skupinou Boršina , Vás pozývajú na Sučianske hodové dni, ktoré začnú v sobotu

23. septembra 2017 v priestoroch kultúrneho domu.

Program bude nasledovný.

-       o 16 – tej hodine súťaže a občerstvenie

-       o 18 – tej hodine vystúpenie našich domácich súborov a zoskupení  v kultúrnom programe v kinosále KD

Po ukončení kultúrneho programu bude pokračovať zábava v tanečnej sále. Do tanca hrá hudobná skupina FINAL.

Súčasťou hodových dní bude bohaté občerstvenie, guláš, grilované klobásky, pečené kolená a bohatý bufet.

V nedeľu program pokračuje slávnostnou svätou  o 10,30 hod. spojenou s požehnaním úrody.

Po svätej omši je pripravené pohostenie pred kostolom.

V popoludňajších hodinách Vás pozývame na majstrovský futbalový zápas, ktorý odohrajú naši futbalisti na domácom ihrisku s mužstvom zo Sebedražia o 15,30 hod.

Počas hodových dní privítame medzi nami aj našich priateľov z družobnej obce Bohdíkov.

 

Všetci ste srdečne vítaní.

Voľné pracovné miesto - vedúca kuchyne

Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu v Nitrianskych Sučanoch ponúka voľné pracovné miesto - vedúca kuchyne.

Nástup podľa dohody. Ďalšie informácie u riaditeľky školy.

Virtuálny cintorín

Do menu stránky obce pribudla záložka "Cintorín" (Obecný úrad -> Cintorín) . Nachádza sa pod ňou odkaz na stránku virtualnycintorin.sk - časť Nitrianske Sučany. Nájdete tu mapu cintorína, zoznam zosnulých a platné zmluvy

Všetky nové zmluvy na hrobové miesta budú uverejňované na tejto stránke.

 

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 22 návštevníkov a žiadni členovia on-line