Veľkosť písma

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 14. decembra  2017  o   18.00 hod. – verejné

 

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej  komisie

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2017 o miestnych daniach a miestnom

   poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

   a drobnými stavebnými odpadmi v obci Nitrianske Sučany

6. Plnenie rozpočtu Obce Nitrianske Sučany k 30.9.2017

7. Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. § 14 písm. a)b)

8. Návrh Rozpočtu Obce Nitrianske Sučany na roky 2018-2020

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 4/2017 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy

   a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti

   Obce Nitrianske Sučany na kalendárny rok 2018

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 5/2017 o výške príspevku zákonného zástupcu

     dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v školských

     zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nitrianske Sučany

11. Rôzne

12. Interpelácia poslancov

13. Diskusia

14. Uznesenie

        15. Záver

      

 

PhDr. Pavol Caňo, v. r.

starosta obce

 

 

 

 

 

Územný plán - oznámenie prerokovania návrhu

Obec Nitrianske Sučany, ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia § 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 30 aktualizuje Územný plán obce Nitrianske Sučany a podľa §22 ods. 1 citovaného zákona oznamuje prerokúvanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Nitrianske Sučany, Zmeny a doplnky č. 1  (ďalej "Návrh")
Návrh je vystavený na Obecnom úrade Nitrianske Sučany na verejné nahliadnutie po dobu  od 20.11.2017 do 21.12.2017.
Do Návrhu možno tiež nahliadnuť na webovej stránke www.nitrianskesucany.sk alebo www.erstar.sk.

Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k Návrhu na Obecný úrad Nitrianske Sučany, Nitrianske Sučany 242, 972 21 Nitrianske Sučany do 30 dní odo dňa oznámenia, to znamená do 21.12.2017

 

PDF PDF PDF

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

NITRIANSKE SUČANY

Zmeny a doplnky č.1

Oznámenie prerokovania

návrhu

Oznámenie prerokovania návrhu

územnoplánovacej dokumentácie

„Územný plán obce Nitrianske Sučany,

Zmeny a doplnky č. 1“

 

 Prílohy:

 PDF PDF PDF PDF PDF
 NS 1_širšie vzťahy  NS 2_ KUN a doprava NS 3_ tech_infra NS 4_ vyňatie PP NS 5_ zaväzná časť

 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 16. októbra  2017      17,30 hod. - verejné

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej  komisie

4. Rôzne

5. Interpelácia poslancov

6. Diskusia

7. Uznesenie

8. Záver

                                                                                                PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                 starosta obce

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 27 návštevníkov a žiadni členovia on-line