Veľkosť písma

Separovanie odpadu

 

Obec Nitrianske Sučany oznamuje občanom, že dňa 14. januára 2019 budú do domácností dodané farebné plastové vrecia na separovaný odpad.

Oranžové vrece na tetrapaky( viacvrstvové kombinované obaly) a červené vrece na kovy.

Do oranžového vreca patria nápojové kartóny od mlieka, mliečnych výrobkov, džúsov, ovocných štiav. Nápojový obal by mal byť čistý, opláchnutý vodou a stlačený na plocho.

Nedostatočne vyčistené obaly môžu byť počas skladovania pôvodcom zápachu a plesní.

Do červeného vreca patria kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, kovové vrchnáky z fliaš, pohárov, kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkové obaly.

Nepatria sem kovové obaly hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami. Plechovky môžme taktiež opláchnuť vodou prípadne vytrieť papierovým obrúskom. 

Zber tetrapakov a kovov bude dňa 17. januára 2019.

  

                                                                                                                                 vrecia 2

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 12. decembra 2018   17,30 hod. -   verejné

                                                                    

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za

   komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy

   a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti

   Obce Nitrianske Sučany na kalendárny rok 2019

6. Komunitný plán sociálnych služieb Obce Nitrianske Sučany na roky 2018-2023

7. Program odpadového hospodárstva obce Nitrianske Sučany na roky 2016-2020

8. Plnenie rozpočtu obce Nitrianske Sučany k 30.9.2018

9. Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. § 14 písm. a)b)

10. Návrh rozpočtu Obce Nitrianske Sučany na roky 2019-2021

11. Rôzne

12. Diskusia

13. Záver

                                                                                               PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                starosta obce

 

Poézia Vianoc

plagat a3 web

 

 

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 29 návštevníkov a žiadni členovia on-line