Veľkosť písma

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 13. júna 2019 o 17,30 hod.

 

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

4. Voľba návrhovej komisie

5. Záverečný účet Obce Nitrianske Sučany za rok 2018

6. Plnenie rozpočtu obce k 31.3.2019

7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 v zmysle § 14 písm. a), b) zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov

8. Rôzne

9. Interpelácia poslancov

10. Diskusia

11. Uznesenie

12. Záver

 

 

Vývoz plastov a papiera

Oznamujeme občanom, že dňa 11.6.2019 t. j. v utorok pracovníci Veposu vykonajú v našej obci zber plastov a papiera.

Žiadame občanov, aby si vrecia s opdadom povykladali pred svoje rodinné domy.

Zber kovov a tetrapakov

Oznamujeme občanom, že v piatok 24.mája 2019 pracovníci obecného úrad budú v obci zbierať kovy a tetrapaky. Kovy vhadzujeme do červeného vreca, tetrapaky do oranžového vreca. Občania, ktorí nedostali červené alebo oranžové vrece, môžu použiť aj vrece inej farby. Pri zbere Vám pracovníci ponechajú nové vrecia na triedený odpad.

Žiadame občanom, aby si vrecia odpadom povykladali pred svoje rodinné domy.  

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 16 návštevníkov a žiadni členovia on-line