Veľkosť písma

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 22. august  2018  o 17.00 hod.

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej  komisie

4. Rôzne

5. Interpelácia poslancov

6. Diskusia

7. Uznesenie

8. Záver

                                                                                              PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                 starosta obce

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31, ods. 2, písm. t), zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme , že v termíne od 04.09.2018 do 06.09.2018 v čase od 7:00 hod. – 17:00 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

V zmysle § 31, ods. 1, písm. e), bod 5, zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariaseniach distribučnej sústavy.

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta  uvedené v prílohe

 

                                                                                                     príloha 

                                                                                                       ( kliknutím otvorite dokument )

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

                                                           

V zmysle ustanovenia § 31, ods. 2, písm. t), zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme , že v termíne od 22.08.2018 do 24.08.2018, v čase od 6:45 hod. – 17:00 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

V zmysle § 31, ods. 1, písm. e), bod 5, zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariaseniach distribučnej sústavy.

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta uvedené v prílohe.

 

                                                                                                                     príloha

                                                                                                  (  kliknutim otvorite dokument  )

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 14. júna 2018 18.30 hod. -  verejné

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej  komisie

4. Návrh VZN č. 1/2018 obce Nitrianske Sučany, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného

   plánu obce Nitrianske Sučany podľa Zmien a doplnkov č. 1

5. Záverečný účet obce Nitrianske Sučany za rok 2017

6. Plnenie rozpočtu obce Nitrianske Sučany k 31.3.2018 a rozpočtové opatrenie č. 2/2018

   v zmysle § 14 písm. a), b) zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018

8. Rôzne

9. Interpelácia poslancov

10. Diskusia

11. Uznesenie

12. Záver

                                                                                              PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                 starosta obce

 

XII.ročník súťaže vo varení gulášu

                                                                                      IMG 0890

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 22 návštevníkov a žiadni členovia on-line