Veľkosť písma

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že dňa 7.1.2020, v čase od 7:30 hod. do 13:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa Stredoslovenská disrtibučná a.s. Obmedzená ditribúcia elektriny bude pre nasledovné odberné miesta. Od čísla domu 244 - 261, 458, 459, 462, 463, 464, 476, 477, 485, 494, 518.

Nová knižná publikácia o našej obci

Pri príležitosti 770. výročia o 1. písomnej zmienke o našej dedine vydala obec Nitrianske Sučany

novú knižnú publikáciu pod názvom

"NITRIANSKE SUČANY - 20 rokov v novom miléniu".

Publikácia zachytáva rozvoj obce za posledných 20 rokov, mapuje kultúrny život, šport, farnosť, spoločenské organizáciácie a predstavuje významné osobnosti z našej obce. Súčasťou knihy je aj jedinečná príloha -
výber z historických fotografií, ktoré boli zdigitalizované v rámci projektu "Vzácne ako šafrán".
 
Publikáciu si možete zakúpiť na Obecnom úrade v Nitrianskych Sučanoch.
Cena knihy je 10 EUR.
kniha vonkajsi obal 21 21cm web

 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

      

   PhDr. Pavol Caňo

       starosta obce

   Nitrianske Sučany

P o z v á n k a

V súlade s ustanovením § l3 zákona ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nitrianske Sučany

16. decembra 2019 (pondelok) o 17,00 hod.

v zasadačke obecného úradu

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 4. Voľba návrhovej komisie.
 5. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2018 o určení výškya účelu dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nitrianske Sučany.
 6. Plnenie rozpočtu obce k 30. 9. 2019.
 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020.
 8. Prevody majetku obce.
 9. Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2019 - rozpočtové opatrenie č. 3/2019.
 10. Návrh rozpočtu obce Nitrianske Sučany na roky 2020 – 2022
 11. Rôzne.
 12. Interpelácia poslancov.
 13. Diskusia
 14. Sumár uznesení
 15. Záver


V Nitrianskych Sučanoch, 10. 12. 2019                                    

                                                                                              

                                                                                                          PhDr. Pavol Caňo, v.r .

                                                                                                              starosta obce

                              

                                                                                              

                                                                                                         

                                                                                                             

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 17 návštevníkov a žiadni členovia on-line