Veľkosť písma

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva - 21.6.2017

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 21. júna 2017 o 18.00 hod.

                                                            

 P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej  komisie

4. Záverečný účet Obce Nitrianske Sučany za rok 2016

5. Plnenie rozpočtu Obce Nitrianske Sučany k 31.3.2017

6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. § 14 písm. a)b)

7. Rôzne

8. Interpelácia poslancov

9. Diskusia

10. Uznesenie

11. Záver

PhDr. Pavol Caňo, v. r.

starosta obce

 

 

 

 

 

Pozvánka na XI. Ročník súťaže vo varení gulášu

 Untitled

            Obec Nitrianske Sučany v spolupráci s komisiami pri Obecnom zastupiteľstve, srdečne pozýva všetkých občanov

dňa 10. júna 2017 na XI. Ročník súťaže vo varení gulášu.

Súťažné podujatie sa bude konať v areáli Základnej školy s materskou školou Fraňa Madvu v Nitrianskych Sučanoch a začína o 12.00 hodine.

Pre súťažiacich, ktorých vyhodnotí porota a pre ostatných hostí obec pripraví chutný guláš a občerstvenie v bohato zásobenom bufete. Vyhodnotenie súťažných družstiev bude o 16.00 hodine.

Podujatím nás bude sprevádzať Martin Pediač,

hudobná skupina SALCO – Juraj Gáher a hudobná skupina WEBERS.

Súťažné družstvá sa môžu prihlásiť na obecnom úrade do 9. júna 2017. Podmienky a bližšie informácie súťaže budú poskytnuté pri prihlásení na obecnom úrade.

Obec – Obecný úrad srdečne pozýva všetkých občanov stráviť príjemné sobotné popoludnie.

 

 

    

 

Deň detí

den deti 

Zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanom, že podľa kalendára separovaného zberu sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu. Odpad môžete voziť do priestorov dvora pošty do piatku 19.mája.

Do elektroodpadu a nebezpečného odpadu patria žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, chladničky, mrazničky, klimatizácie, olovené, niklovo-kadmiové batérie, batérie a akumulátory, televízory, monitory, PC, telefóny, tlačiarne, kopírky, vysávače, rádia, sporáky, umývačky, elektrické rúry.

 

 

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 10 návštevníkov a žiadni členovia on-line