Veľkosť písma

Sánkovačka

 

 Obec - Obecný úrad v Nitrianskych Sučanoch, spolu s nadšencami zimných športov, pozývajú všetkých

 občanov dňa 28. januára 2017, t.j. v sobotu  o 15.00 hodine do Kobylia, kde sa uskutoční spoločná  sánkovačka.

 Súčasťou sánkovačky budú súťaže na netradičnom športovom náradí. Pre účastníkov sánkovačky je  pripravené zdarma občerstvenie  - guláš, varené víno a čaj.

 Všetci ste srdečne vítaní.

 

Novoročný príhovor starostu obce

Milí spoluobčania,

            dnešnou polnocou sme sa prehupli do nového roku 2017. Hovorí sa, že sedmička je šťastné číslo, a ja pevne verím, že sa to potvrdí.

            Niekto oslavoval doma, niekto na chate, niekto v kruhu priateľov. Všetci sme si pripomínali nevšedné dni starého roku a Vianoc. Keď trochu zatvoríme oči a necháme sa uniesť do čias uplynulého roku, vnímame, že sa zasa niečo zmenilo, že sme sa niekam posunuli, že sme sa niečo naučili. A tu si musíme uvedomiť, že dominantou týchto zmien je človek. Chcem sa tomuto človeku, týmto ľuďom, ktorí sa podieľali na pozitívnych a pre našu obec dobrých veciach, úprimne poďakovať.

Obdobie dní od Vianoc do Nového roku a Troch kráľov je pre nás všetkých na dedine výnimočné. Každá dedina má vlastnú dušu a osobitú filozofiu, v ktorej je viac radosti a smiechu ako v tej v meste.  Úvahy nad životom na dedine mi umožňujú hlbšie chápať problémy, ktorými sa ľudia boria po všedné dni, ale aj to, ako prežívajú dni sviatočné, kedy majú čas vnímať a obdivovať nádhernú atmosféru Vianoc a Nového roku.

Som  presvedčený, že len úcta, láska, porozumenie, vzájomná pozornosť a slušnosť urobia náš život „ľudskejším“. Dnes to platí viac ako kedykoľvek predtým. Narušené medziľudské vzťahy, uponáhľanosť nášho života a stres nám „kradnú život“ a vytráca sa aj úcta. Pritom dobre vieme, že čo zo života uberajú hádky a spory, by pokojne mohol nahradiť humor a úsmev, lebo úsmev je ako svetlo. V týchto dňoch, ktoré sú najkratšie, si uvedomujeme potrebu svetla viac ako inokedy, a to aj napriek tomu, že svetla máme dnes dosť. Sú vysvietené mestá, obce, námestia, kostoly, domácnosti. Ale to je hmotné svetlo.

            Vážení spoluobčania, prajem vám, aby sme v týchto sviatočných chvíľach zažali svetlo poznania, lásky, porozumenia a pokoja. Mojím ďalším prianím a želaním je, aby nás všetkých toto pomyselné, zažaté svetlo pri plnom zdraví, súdržnosti, prosperite a bez nepredvídateľných negatívnych udalostí sprevádzalo nasledujúcim novým rokom 2017 a ďalšie roky po ňom.

            Šťastný nový rok!

                                                                                                     PhDr. Pavol Caňo – starosta obce

Pozvánka

 

 

 Pozývame občanov na Silvestra 31.12.2016 do kultúrneho domu na posedenie pri hudbe  s občerstvením o 22,00 hod.  O polnoci sa rozlúčime so starým rokom  ohňostrojom a privítame  Nový rok  2017 vareným vínom na námestí pred  kostolom.

  Všetci ste srdečne vítaní.

 

 

           Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt novoročné pohľadnice  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt novoročné pozdravy na stiahnutie

            Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ohňostroj fotografie 

 

 

 

                                     

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 12. december 2016 o 18.00 hod. - verejné


 

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej  komisie

4. Plnenie rozpočtu obce k 30. 9. 2016 a Rozpočtové opatrenie č. 4/2016

   v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. § 14 písm. a) b)

5. Návrh Rozpočtu Obce Nitrianske Sučany na roky 2017 – 2019

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku

   za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy

   a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej

   pôsobnosti Obce Nitrianske Sučany na kalendárny rok 2017

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

9. Rôzne

10. Interpelácia poslancov

11. Diskusia

12. Uznesenie

13. Záver

                                                                                                PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                 starosta obce

Vianoce 2016

 

Vážení spoluobčania.

 

Prežívame adventné obdobie, obdobie očakávania najkrajších sviatkov roka , ktorými sú Vianoce.

 

Obecný úrad v Nitrianskych Sučanoch Vám pri tejto príležitosti pripravil niekoľko podujatí.

 

V sobotu – 10. decembra   sa na školskom dvore uskutočnia už tradičné vianočné trhy, na ktorých si môžete zakúpiť  nielen rôzne darčekové predmety súvisiace s Vianocami, ale tiež  vianočné dobroty – ako sú vianočné oplátky, punč, varené víno a ostatné.   Súčasťou trhov bude i slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka.   Vianočné trhy začínajú o 14,30 hod.

 

V nedeľu – 11. decembra sa v spolupráci s mužskou speváckou skupinou Domovina uskutoční  v kultúrnom dome v Nitrianskych Sučanoch vianočný program pod názvom :   

„ Ó chýr preblahý“.

 

V programe vystúpia  :

 

Folklórna skupina Bukovina z Kšinnej, Mužská spevácka skupina Domovina, Ľudová hudba súrodencov Michalcových,  tanečná skupina Lentilky zo Základnej umeleckej školy v Novákoch, členovia tanečnej školy Dáriusa Štrbu, huslistka Monika Kytková a ďalší . Začiatok programu je o 17 hod. Vstupné dobrovoľné.

 

Vážení spoluobčania, príďte  sa nadýchať vianočnej atmosféry a  navštívte  nami pripravované podujatia .

koncert vianoce

 

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 22 návštevníkov a žiadni členovia on-line